راه های چاق شدن

مراحل افزایش وزن و چاق شدن:

 

راه های چاق شدن پـنج مرحلـه بـرای افـزایش وزن و چـاق شـدن وجـود دارد کـه بـه ایـن ترتیـب اسـت:

 

1) راه های چاق شدن میزان کالری یا انرژی ای را که در یک روز معمولی دریافت می کنید، محاسبه کنید. چیـزی را تغییـر ندهیـد و

همانطور که هر روز می خورید یادداشت کرده و انرژی آن را محاسبه کنید. این کار را می توانید با استفاده از هـرم

غذایی انجام دهید. این مرحله بسیار اهمیت دارد، پس با دقت این عمل را انجام دهید. همچنـین خودتـان را وزن

کنید.

 

2) بعد از انجام مرحله یک ، رژیم از روز بعد شروع می شود؛ بدین ترتیب که 500 کالری بـه آنچـه هـر روز مـصرف

می کردید بیافزایید. مثلاً اگر در یک روز معمولی 2000 کالری مصرف مـی کردیـد، بقیـه ی هفتـه هـر روز 2500

کالری مصرف کنید. بجای اینکه در سه وعده حجم زیادی غذا بخورید و یا اینکه کـل روز مـشغول خـوردن باشـید،

انرژی روزانه را به 5 تا 6 وعده تقسیم کنید و وعده ها را با فاصله 2/5 تا 3 ساعت مصرف کنید. بخاطر داشته باشـید

باید ” زیاد ” بخورید تا وزنتان” زیاد ” شود.

 

3)بدنسازی و ورزش، مرحله مهم دیگری برای افزایش وزن و چاق شدن است.ورزشهای وزنـه بـرداری (از دمبلهـای

کوچک گرفته تا کار با دستگاههای وزنه برداری (انجام دهید. این هم یکی از مهمترین مراحل افـزودن صـحیح وزن

است و باید به طور صحیح انجام شود. اگر فرصت ندارید که هر روز به باشگاه برویـد، چنـد جلـسه حرکـات سـاده و

قابــل انجــام دادن در خانــه را بــا مربــی تمــرین کنیــد و ســپس در خانــه بــه ورزش ادامــه دهیــد .

4)آخر هفته خودتان را وزن کنید. می بینید که پس از یک هفته وزنتان بیشتر شده است. انتظار نداشته باشید یـک

باره 4 تا 5 کیلو اضافه کنید. افزایش وزن به اندازه 0/5 تا 1 کیلو در هفته طبیعی است و بیشتر از این نشان دهنـده

افزایش بیش از حد چربی در بدن شماست. پس افزایش 0/5 تا 1 کیلو در هفته کافی است، اگر چه کم به نظـر مـی

رسد، ولی آخرماه 2/5 تا 4 کیلو می شود.

 

5) نکته مهم در مورد افزایش وزن و چاق شدن این است که وقتی وزن شما ثابت شد، در این موقع اسـت کـه بایـد

مقدار بیشتری غذا بخورید تا وزنتان دوباره بالا برود. بنابراین اگر با رژیمی که اجرا می کنید، وزنتان بـرای دو هفتـه

ثابت ماند، نشان می دهد که باید به رژیم خود 250 کالری اضافه کنید و به همـین ترتیـب، هـر دفعـه کـه طـی دو

هفته وزن اضافه نکردید، دوباره 250 کالری اضافی به رژیم مصرفی تان بیفزایید.

راه های چاق شدن

*بسیار مهم : نکات کلیدی در مورد افزایش وزن و چاق شدن

 

*از چربی ها دوری کنید! اگر چه هدف شما افزایش وزن است، ولی نباید بیش از حد چربـی مـصرف کنیـد . سـراغ

چیپس و شکلات نروید. غذاهای آماده و سرخ کردنی نخورید. بهترین چیز بـرای شـما غـذاهای پـر پـروتئین و کـم

چربی است مثل ماهی تن و سایر غذاهای دریایی، سـینه مـرغ، بوقلمـون، گوشـت کـم چربـی، میـوه و سـبزیجات .

یکی دیگر از روشهای افزایش وزن و چاق شدن نوشیدن آب است !حداقل روزانـه 2 لیتـر ( معـادل 8 لیـوان ) یـا

بیــشتر آب بنوشــید. البتــه ایــن مقــدار آب زیــاد اســت ولــی ایــن مقــدار آب بــرای افــزایش وزن لازم اســت .

*بخوابید! بله بخوابید! راحت ترین کاری که باید انجام بدهید و فراموش شده است. شـما بایـد حـداقل 8 سـاعت در

شب بخوابید و واقعاً به آن نیاز دارید.

 

*در رژیم غذایی برای چاق شدن از غذاهای کم حجم و پرکالری مانند کره، عـسل، خرمـا و مغـز دانـه هـا اسـتفاده

کنید.

 

*برخی لاغرها برای چاق شدن سراغ مواد غذایی پرخطر می روند مثلا میزان روغن غذای شان را زیاد می کنند یـا

شکر و شیرینی را در رژیم غذایی شان افزایش می دهند؛ در حالی که متخصصین تغذیه چنین روشـی را بـه شـدت

رد می کنند و معتقد اند این نوع روش ها به سلامت لاغرها آسیب می رسـاند و حتـی احتمـال دارد باعـث بیمـاری

های قلبی و عروقی شود!

*محیطی که لاغرها در آن غذا می خورند باید دلچسب و مطلوب باشد. فرد لاغری که مـی خواهـد بـا غـذا خـوردن

چاق شود، باید غذایش را در محیطی به دور از استرس بخورد. اگر لاغر هستید سفره تان را رنگین کنیـد حتـی اگـر

شده با شاخه گلی. غذای تان باید خوش طعم و خوشبو باشد و به هیچ وجه با اصرار دیگران، زیادتر از حد توان تـان

غذا نخورید چون در این صورت از غـذا دلـزده مـی شـوید و در دفعـات بعـدی حوصـله خـوردن نخواهیـد داشـت .

*زیاد کردن وعده های غذایی یکی از راه های چاق شدن است، حتی اگر در هر وعده میزان غذای مصرفی تـان کـم

باشد.

 

زمانی که فرد شدیداً کمبود وزن دارد، برای درمان آن، گاهی دارو درمانی نیز لازم اسـت . پزشـک بایـد عـدم تعـادل

هورمونی بدن، افسردگی و دیگر بیماری های غیر ملموس مثـل آنورکـسیا 1 و بولیمیـا 2 ) کـم خـوری و پرخـوری

عصبی ( را درمان کند. در مورد برخی بیماران، خطر لاغری مفرط زمانی پیش می آید که پس از جراحی، بهبـود بـا

کندی صورت گیرد.

راه های چاق شدن

یک نوشیدنی پرکالری، پرپروتئین و مناسب برای چاق شدن و افزایش وزن

موادلازم:

یک لیوان شیر پرچرب

2) 3 قاشق غذاخوری پودر شیرخشک

3) 2 قاشق غذاخوری بستنی

4) 1 قاشق شکلات مایع یا یک چهارم لیوان میوه دلخواه مثل یک عدد موز

5) عسل یا شکر برای شیرین کردن معجون

روش تهیه معجون برای چاق شدن:

همه مواد را در مخلوط کن ریخته و با هم مخلوط کنید .به این ترتیب یک نوشیدنی مناسب برای میان وعـده خـود

تهیه می کنید.

اگر روزانه یک لیوان از این نوشیدنی را مصرف کنید، 400 کالری به انرژی مصرفی تان اضافه می شود.

راه های چاق شدن

چگونه 10کیلو چاق شویم؟

دانشمندان در جدید ترین مطالعات خود نشان دادند چاق شدن در زمانی کوتاه بسیار راحت تر از لاغر شـدن اسـت .

چاق ها و لاغرها دوست دارند تا در مدت زمانی بسیار کوتاه به وزن ایده آل خود برسند اما این هدف بـرای لاغرهـا

بیشتر امکان پذیر است.

بررسی ها نشان می دهند؛ افراد لاغر در درجه اول باید ورزش کنند بر خلاف باور عمـومی کـه ورزش کـردن سـبب

لاغر شدن لاغرها می شود برعکس باعث افزایش اشتها نیز می شود.

افراد لاغر باید در روز 45 دقیقه پیاده روی سریع یا ورزش های سنگین انجام دهند در این صورت اسید معـده ایـن

افراد بیشتر ترشح می شود و احساس گرسنگی زیادی می کنند.

راه های چاق شدن

 

توصیه می شود حین پیاده روی تنقلات پرچرب مانند تخمه آفتابگردان و فندق مصرف کنید.

افراد لاغر در این 1 ماه باید همراه خود شیرینی های شکری و بسیار شیرین مانند باقلوا و حلوا داشته باشـند و هـر

1 ساعت یک بار با آب یخ میل کنند.

در این یک ماه حداکثر از خوردن نوشیدنی های داغ مانند چای بپرهیزید زیرا آب داغ معده را شستـشو مـی دهـد و

باعث دفع مواد قندی از بدن می شود.

راه های چاق شدن

مصرف آجیل و دانههای روغنی در افزایش وزن موثر است

دکتر “مریم صفایی ” کارشناس تغذیه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا مرکزاستان تهران افزود : دررژیمهـای چـاقی بایـد

مصرف چربی و موادغذایی پرکالری افزایش یابد.

وی اظهارداشت : بر این اساس، از مصرف غـذاهای آب پـز و کبـابی دررژیـم هـای چـاقی بایـد تـا حـدممکن پرهیـز

شود. پخت غذا به صورت آب پز سبب انتقال چربی ودیگرمواد موردنیاز بدن، به آب غذا شده و مانع رسـیدن آن بـه

بدن میشود.

وی تاکیدکرد : افراد لاغر درطول رژیم غذایی باید دیرتر شام خورده و نیز زودتر به رختخـواب برونـد . ایـن کارشـناس

تغذیه گفت : افرادلاغر در رژیم های غذایی چاقی باید مایعات را در آخر وعده غذایی استفادهکرده و از مصرف آن قبـل

از غذا و در حین وعده غذایی به دلیل پرشدن حجم معده، پرهیز کنند.

صفایی افزود : مصرف سالاد و سوپ هم بایدپس ازوعده اصلی غذایی مصرف شود. وی خاطرنشان کـرد : در رژیـم هـای

چاقی، صبحانهنیزباید دیرتر ازوقت معمول و حداقل با رعایت فاصله زمانی دو ساعت پس از بیدار شدن، خورده شود.

وی اظهارداشت : در رژیم های چ اقی، توصیه نمی شود که فرد فقط بخورد زیرا خوردن مهم نیست بلکـه داشـتن یـک

برنامه صحیح غذایی، رعایت فواصل غذایی و فواصل خواب و غذا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی تاکید کرد : قبل از شروع رژیم چاقی انجام آزمایش خون بـرای اطمینـان از سـلامت فـرد اولـین گـام محـسوب

میشود چرا که لاغری در برخی موارد می تواند ریشه در ابتلای فرد بهبرخی بیماریها همچون پرکاری غـده تیروئیـد

داشته باشد.

وی افزود : رژیم چاقی نباید به صورت عادات غذایی در فرد باقی بماند بلکه پس از رسیدن به وزن ایده آل بایـد قطـع

شود، زیرا مصرف غذاهای پرکالری از جمله غ ذاهای پرچرب در درازمدت ممکن است عوارضی را برای فرد بـه دنبـال

داشته باشد.

چاق شدنی از موارد تنها با مصرف مواد غذایی امکان پذیر نیست.

راه های چاق شدن

20 نکته برای چاق شدن

1 -ابتدا باید بدانید چقدر کالری نیاز دارید تا به وزن دلخواه خود برسید.

2 -تنوع (یعنی از گروه های غذایی مختلف استفاده کنید ) و تعادل(به مقدار کافی از هر گروه غذایی اسـتفاده کنیـد )

را در برنامه غذایی خود رعایت کنید.

3 -در صبحانه خود نان سبوس دار و کره بادام زمینی را وارد کنید.

4 -از کره بادام زمینی استفاد ه کنید. می توانید از بستنی ها و یا غذاهای صبحانه آماده دارای بادام زمینـی اسـتفاده

کنید و یا بادام زمینی را با میوه و سبزیجات میل کنید.

5 -بعد از صبحانه و بعد از ظهر خوراک مختصری را فراهم آورید . توجه کنید که این خوراک نباید از تـنقلات باشـد .

شما می توانید آجیل یا میوه خشک را به عنوان خوراک مختصر میل کنید.

6 -با افزودن سیب زمینی سرخ شده، استیک ماهی و مرغ سرخ شده، رژیم سـالم خـود را بـه رژیـم ناسـالم تبـدیل

نکنید. بلکه با مصرف سیب زمینی، ماهی و مرغ پخته شده (آب پز یا بخارپز یا کبابی )، مواد مغذی سـالم را بـه بـدن

خود وارد کنید.

7 -از کره برای پخت سبزیجات استفاده کنید . از مایونز به عنوان سس در ساندویچ اسـتفاده کنیـد . سـس سـالاد را

برای مزه دار کردن سالاد به کار برید.

8 -از تخم مرغ برای درست کردن سوپ، سس و نان اسـتفاده کنیـد . تخـم مـرغ پختـه را بـه سـالاد اضـافه کنیـد .

9 -می توانید با افزودن خامه و پنیر پیتزا به ماهی و مرغ مزه بدهید.

10 -پنیــر پیتــزا را بــه گوشــت، ســبزیجات، ما کــارونی، ســالاد، پــوره ســیب زمینــی و املــت بیافزاییــد .

11 -پنیر خامه ای را به روی نان و بیسکویت بمالید . پنیر خامه ای را با سس مخلوط کنید. همچنین مـی توانیـد از

پنیــر خامــه ای بــه همــراه میــوه و ســبزیجات، یــک غــذای مقــوی و سرشــار از انــرژی درســت کنیــد .

12 -پنیر، بادام زمینی، بادام، پسته، سس های سالاد و میـوه هـای خـشک را در برنامـه غـذایی خـود قـرار دهیـد .

13 -شیرخشک را در سوپ و سس برای تـأمین کـالری و پـروتئین بیافزاییـد . شیرخـشک را مـی توانیـد بـه شـیر،

پودینگ، پوره سیب زمینی، املت و حتی گوشت اضافه کنید.

14 -حتمــاً در یــک وعــده غــذایی از ســبزیجات ســبز رنــگ، ذرت و مــواد نــشاسته ای اســتفاده کنیــد.

15 -در هر وعده غذایی، 2 یا 3 لیوان آب بنوشید . این کار باعث می شود که عمل جـذب بـه راحتـی صـورت گیـرد .

16 -تا جایی که می توانید، بنوشید . زیرا نوشیدن باعث می شود که جای خالی بیـشتری بـرای وارد شـدن غـذاهای

پرکالری داشته باشید.

17 -برای افزایش کالری، شیر و آب میوه بنوشید . از نوشابه ها دوری کنید، زیرا آنها فقط دارای کالری می باشـند و

هیچ ارزش تغذیه ای ندارند.

18 -شکلات سیاه بخورید. شکلات سیاه دارای آنتی اکسیدان می باشد.

19 -ورزش کنید

20 -از چهار گروه غذایی در روز مصرف کنید(گروه شیر – گروه نان – گروه سبزیجات – گروه گوشتها)

راه های چاق شدن

راز چاق شدن انسان آشکار شد !

به گزارش ایرنا از پایگاه ساینس، واریان معمولی ژن FTO که از هر شش نفر، یکی را تحـت تـاثیر قـرار مـی دهـد

احتمال چاق شدن را 70 درصد افزایش دهد اما تا اکنون دانشمندان نمی دانستند کـه ایـن ژن چگونـه ایـن کـار را

انجام می دهد .

اکنون گروهی از محققان انگلیسی با استفاده از یک سری آزمایشات متوجه شده اند که افراد دارای این واریان ژنـی

نه تنها سطح هورمون گرسنگی (گرلین) در خونشان بیشتر است بلکه حساسیت مغزشان به این ماده شـی میایی نیـز

بالاتر است .

این کشف به دنبال مطالعه نمونه های خون افراد مورد مطالعه پس از صرف غذا ، بررسی تصاویر ام.آر.آی مغزی آنهـا

و مطالعـات پایـه سـلولی کـه تولیـد گـرلین را در سـطح مولکـولی مـورد مطالعـه قـرار مـی دهـد، بدسـت آمـد .

محققان گفتند: نتیجه حاصله از این مطالعه می تواند روش های درمانی جدید موثری را بـرای چـاقی ارائـه دهـد .

یک مطالعه که پیش از این انجام شده بود، نشان داده است که می توان سطح گرلین را با مصرف یک رژیـم غـذایی

مملو از پروتیین کاهش داد .

محققان می گویند: ژن FTO تنها بخش کوچکی از همه گیری چاقی را شامل می شود اما یافته اخیر گـام مهمـی

در جهت کشف عوامل مختلف درگیر به شمار می رود .

 

شیوع چاقی در سراسر جهان با نرخ هشدار دهنده ای در حال افزایش است و کشورهای توسـعه یافتـه و کـشورهای

در حال توسعه، هر دو درگیر این معضل شده اند .

چاقی یک عامل خطر ساز مهـم بـرای ابـتلا بـه دیا بـت، بیمـاری قلبـی و برخـی سـرطان هـا بـه شـمار مـی رود .

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، دستکم 2/8 میلیون بزرگسال هر سال در نتیجه داشتن اضـافه وزن و یـا چـاقی

جان خود را از دست می دهند و بیش از 40 میلیون کودک زیر پنج سال در سال 2011 دارای اضـافه وزن بودنـد .

نتایج این مطالعه در مجله Investigation Clinical منتشر شده است.

همیشه فکر م ی کن یم چاق ی، مشکل ی است که بر طرف کردن آن سخت است در صورت ی که بسیاری از افراد مبـتلا

به لاغری هستند وافزایش وزن برای آنها مشکل تر از کاهش وزن یک فرد چاق است!

هر کس با مشخصات ف یزیولوژیکی که دارد ، در یک محدوده وزن ی ، سالم است . اگر چاق تر از آن شود دچـار اضـافه

وزن شده و در معرض ابتلا به ب یمارهای مزمن قرار م ی گ یرد ؛ اما کمبود وزن هم خطر زاست . هر چـه وزن فـرد بـا

حد پائ ین سلامت ی فاصله ب یشتری داشته باشد ، خطر ابتلا به بیمار ها یی که موجب مرگ زودرس م ی شوند ، بیـ شتر

است . او توان کافی برای انجام فعالیت های روزانه را ندارد و بیشتر اوقات احساس ضعف می کند.

وزن ا یده آل ، بر اساس قد و سن یک فرد و شرایط جسمی او محاسبه می شود . او در این وزن نه لاغر و نـه چـاق و

از اندام متوسط ی برخوردار است . هدف کلی رژیم های چاقی و لاغری ، رسیدن به این وزن ایده آل است که فرد ، بـا

داشتن آن از سلامتی کامل برخوردار می باشد .

دلیل لاغری چیست؟

این اولین سؤالی است که یک فرد لاغر باید از خود بپرسد.

مشکلاتی چون پرکار ی ت یروئید و اختلالات هورمون ی، ناراحت ی روح ی که تأث یر مستقیم بـر غـذا خـوردن فـرد د ارد و

تنهایی ، همه م ی توانند دلا یل تأث یر گذار ی باشند وجود انگل در روده هـا و یـ ا بیمـار ی هـا ی عفـون ی دوره ای هـم

دلایل دیگری برای لاغری مفرط است .

با شناسا یی دل یل خ یلی راحت تر م ی توان برا ی حل ا ین مسئله اقدام کرد ، دراین صورت راه درمان را مـ ی شناسـ یم

و موانع را یکی یکی از سر راه بر م ی دار یم . برای مثال، م ینا در دانشگاه ی تحصیل می کند که مجبـور اسـت دور از

خانه وتنها باشد . غذای دانشگاه را دوست ندارد و حوصل ه غذا درست کردن هم ندارد . اصلاً حوصله غذا خـوردن هـم

ندارد . هر دفعه که به خانه م ی رود مادر از لاغر شن روز به روزش ش کایت می کند . خودش هم احـساس مـ ی کنـد

ریزش موها یش خ یلی ز یاد شده …. تا ا ینکه یک روز از ضعف و معده درد شد ید به پزشـک مراجعـه مـ ی کنـد، دکتـر

داروهای مناسب درمان التهاب معده را به او داده و به متخصص تغذیه ارجاعش می دهد.

مشکل م ینا تنها یی است . او به کمک مشاور راه من اسبی م ی یابد تا دوستان جد یدی پ یدا کند و مـشاور تغذ یـ ه نیـ ز

یک برنامه غذایی صحیح به او ارائه می دهد . مینا نیزپس از 3 ماه سلامتی کامل خود را به دست می آورد.

پس بهتر است اول دلایل لاغری را پیدا می کنیم.

قدم بعدی، برنامه غذایی درست است.

اگر احساس م ی کن ید که لاغ ر هست ید و ن یاز دار ید چند کیلو گرمی اضافه کنید، راه حـل ا یـ ن نیـ ست کـه فقـط بـه

خوردن غذاها ی پرچرب و ش یرین اقدام کن ید . با چن ین راه حل ی فقط چرب ی ها ی ذخ یره ا ی بـدنتان را افـزا یش داده

اید.

 

مرحله اول،

با انجام فعالیتهای ورزشی و نرمش های منظم ، نیاز بدن به انرژی افزایش می یابد و این 2 حسن دارد.

اول اینکه؛ اشتها شما به غذا خوردن بیشتر می شود و احساس کسالت شما از بین می رود.

دوم اینکه؛ غذایی که می خورید در بدن شما ، صرف ساخته شدن عضلات می شود.

کم تحرک ی موجب تحلیل عضلات شده و دراین صورت فرد حتی قدرت ندارد فعالیت هـا ی روزمـره مثـل بالاوپـائ ین

رفتن از پله را انجام دهد، اضافه کردن چرب ی به ا ین بدن ضع یف ه یچ فا یده ا ی نخواهـد داشـت . یـ ک فـرد مـسن و

فرتوت عضلات تحل یل رفته ا ی دارد اما فرد مسن و چاق با فعال یت کم و همان میزان عـضله ، با یـ د وزنـ ی حـدود دو

برابر را حمل کند…

مرحله دوم،

افزایش انرژی ِ دریافتی است.

یک زن جوان و سالم روزانه به 2000 ک یلو کالر ی و یک مرد جوان و سالم به 2200 کیلو کـالر ی انـرژ ی نیـ از دارد .

یک برنامه غذایی تأمین کننده 2000 کالری ، به شرح زیر است:

صبحانه ساعت 7 صبح : 1 ل یوان ش یرپرچرب + 60 گرم غلات صبحانه و یتامینه + 2 قاشق چایخوری عسل که به شـ یر

و غلات اضافه شود.

ساعت 10 : یک لقمه نان و پن یر که به اندازه 2 کف دست نان و 30 گرم پنیـ ر (1 قـوط ی کبریـ ت) و 1 عـدد گـردو

است: میان وعده مناسبی در بین کار یا زنگ تفریح کلاس خواهد بود .

نهارساعت 12 :زرشک پلوو مرغ که برنج آن 15 قاشق است و با یک قاشق غذا خور ی روغن ما یع پخته شـده ، مـرغ

به اندازه 130 گرم گوشت داشته باشد (یک ران کامل ) ، به علاوه 1 کاسه ماست پر چرب ( 240سـ ی سـ ی) ، 2 عـدد

خیار و یک گوجه ر یز شده به عنوان سالاد در کنار غذا با یک قاشق مربا خوری سس مایونز و 1 قاشـق مربـا خـور ی

روغن زیتون.

عصرانه ساعت 4 :چای و یک عدد شیرینی یا 3 تا 4 بیسکویت ترد.

ساعت6 :1 لیوان آب میوه طبیعی یا یک عدد میوه.

شام ساعت 5/8 :یک آش استثنا یی ، دارا ی 1 ل یوان حبوبات پخته + 30 گرم گوشت + نصف ل یوان سـبز یجات پختـه +

نصف لیوان رشته پخته.

( این چیزی است که شما باید بخورید و می توانید مقادیر آنرا به تعداد افراد خانواده چند برابر کنید.)

یا

ماکارانی دارا ی نصف ل یوان ماکاران ی پخته ، 60 گرم گوشت چرخ کرده + یک سالاد کاهوی استثنایی ، دارای 1 لیوان

کاهو، خیار و گوجه فرنگی ریز شده که نصف لیوان لوبیا سفید پخته نیز به آن اضافه شده است.

(برای شام دو انتخاب دارید هر کدام را که دوست دارید بخورید)

قبل از خواب: یک عدد میوه.

یک رژ یم غذا یی مناسب برا ی کس ی که قصد دارد وزنش را افزاش دهد با ید به گونه ا ی باشد کـه از همـه گروههـا ی

غذایی به اندازه مورد ن یاز م یل کند و سع ی نما ید در هر وعده ، از همه گروههـا بخـورد – نـان و غـلا ت ، میـ وه هـا ،

سبزی ها ، گوشت و حبوبات ، ش یر و لبن یات – مثلاً ناهار تنها نان و یک تکه کباب نخورد بلکه به همـراه آن سـبز ی

یا سالاد و ماست یا دوغ میل کند.

چند روش دیگر برای چاق شدن

 

بسیاری از جوانان، در در یافت وزن و بالا بردن آن، دچار مشکل هستند . تنها راه افزا یش وزن در شما ورزش و فراوان

خوردن است . در ا ینجا 10 روش تغذ یه ا ی برا ی بالا بردن وزن بدون در یافت میـ زان بـالا یی از چربـ ی پیـ شنهاد مـ ی

شود:

1 -غذای بیشتر، بیشتر و بیشتر

چنانچه ورزش م ی کن ید و رشد ندار ید، تنها مشکل به اندازه کاف ی نخوردن شماست . چطور انتظار دار یدوقتی کـالر ی

کافی را برا ی پر کردن م یزان سوخت کالری بدنتان در روز مصرف نمی کنید، افـزا یش وزن بیابیـ د؟ بـه عنـوان یـ ک

وعده غذا یی متوسط، شما با یستی روزانه 10 کالر ی به ازا ی هر (پوند) از وزن بدنتان دریافت کنید تـا بـدن قـادر بـه

ترمیم و رس یدگی که به تمام اجزا ی بدن باشد، حالا به منظور افـزا یش وزن، بایـ د حـداقل 500 کـالر ی درروز و هـر

وعده غذایی مصرف کنید تا میزان کالری دریافتی از حد نرمال آن بالا رفته، موجب بالا رفتن وزن شود.

هر چه ب یشتر بخور ید، پتانس یل رشد ب یشتری تولید مـ ی کنیـ د. همچنـ ین بایـ ستی قـدرت انتخـاب در مـورد غـذا ی

مصرفی تان داشته باشید تا بدون افزایش میزان چربی و دریافت آن به مقدار زیاد وزنتان بالا برود.

2 -خوردن در زمانهای بیشتر

این مورد ن یز مشابه مورد قبل عمل م ی کند . هر چه به تعداد وعـده هـا ی غـذا یی خـود ب یفزاییـ د، کـالر ی بیـ شتری

دریافت م ی کن ید. مطمئناً آسانتر است که در طول روز مثلاً 8 وعده غذا یی دارا ی 500 کالر ی مصرف کن ید تا اینکـه

4 وعده غذایی حجیم دارای 2000 کالری را استفاده کنید.

همچنین، هنگام ی که غذا ی حجیم مصرف می کنید، به دلیل کمبود برخی هورمون ها در متابولیـ سم شـما، ممکـن

است برخ ی از غذاها فرصت تجزیه و تحلیل کامل را نیافته و در آخر تبدیل به چربی شود. همیـ شه در خـاطر داشـته

باشید که به هر حال، با خوردن ب یشتر، ناخواسته و به طور اتوماتیک بدنتان مقداری چربی نیز بدسـت آورده، ذخ یـ ره

می کند. (با ورزش کردن باید آنها را آب کرد).

3 – تمام تناسب ها را رعایت کنید.

پروتئین اصل ی تر ین ماده سازنده باف ت عضله و ب ی شک مهمتر ین ماده غذا یی در بالا بردن وزن و ساخت جرم اضاف ی

است. لیکن، به خاطر داشته باش ید که شما بایستی همیشه اطمینان داشـته باشـ ید کـه مقـدار دربـست و دق یقـ ی از

چربی و کربوهیدرات ها را دریافت می کنید.

مقدار پ یشنهادی برای چربی، پروتئین و هیدرات های کربن در یک رژیم غذایی بالا برنده وزن 15 ،%35 ،%50 %مـ ی

باشد.

4 – غذاهای پرکالری و کم حجم مصرف کنید.

مصرف ا ین غذاها بسیار به صرفه است. هر چه مقدار کالری در هر گرم غذایی که مصرف می کنید بیشتر باشد، بهتـر

است. چرا که سبب خواهد شد حجم کمتر ی از غذا را مصرف کن ید. همچنین ایـ ن نـوع غـذاها زودتـر شـما را سـ یر

خواهند کرد. در نتیجه حصول چربی از این طریق کمتر و آب کردن آن نیز با ورزش سهل تر خواهد بود.

مثلاً سع ی کن ید مصرف سبز یجات را کاهش ده ید، چـرا کـه دارا ی کـالر ی کمتـر ی بـه نـسبت سـا یر مـواد بـوده و

حدود80 %از وزن آنها آب است. در عوض از گوشت قرمز، تخم مرغ و تن استفاده کنید.

5 – مولتی ویتامین ها را فراموش نکنید.

غذاهای کم حجم – پر کالر ی معمولاً فاقد مواد غذا یی م یکروبی مثل : ویتامین ها، آب و مواد معـدن ی مهـم هـستند .

که برا ی جبران آن مصرف روزانه مولت ی ویتامین توصیه می شود. ویتامین هـا بـرا ی سـ اخت و تـرم یم مـواد غـذا یی

میکروبی ضروری هستند. سعی کنید آنها را در بین غذا مصرف کنید تا جذب سریعتری داشته باشند.

 

6 – وعده غذایی مخصوص بعد از زمان تمرین

بعد از یک تمر ین سخت و پیوسته، سطح مواد غذایی ماکرونی شما کاهش یافته و فیبرهای ماهیچـه ای شـما بـرا ی

دریافت غذ ا فر یاد م ی زنند به ا ین دل یل است که یک وعده غذایی بعد از تمـر ین خـوب و مناسـب، مهمتـر ین وعـده

غذایی در طول روز برای کسی که قصد افزایش وزن دارد، به شمار می رود.

همیشه سع ی کن ید تا یک ساعت بعد از گذشت تمرین، حتماً این وعده غذایی را مصرف کنیـ د تـا بهتـر ین نیتجـه را

دریافت کن ید. بدن شما در ا ین مرحله ب یشترین ظرف یت در یافت پروتئ ین را به نسبت هر زمان د یگـر ی در طـول روز

خواهد داشت . عموماً شما بایستی سعی کنید 40 تا 50 گرم پروتئین و بیش از 5 .1 برابر این مقـدار کربوه یـ دارت را

پس از هر بار تمرین مصرف کنید.

7 – با شکم پر به رختخواب بروید

مهمترین وعده غذا یی در درجه دوم، غذا یی است که شما قبل از رفتن به رختخواب مصرف می کنید. از یـ ک غـذا ی

متوسط 67 کالر ی در ساعت در طول خواب سوزانده م ی شود. بنابراین، اگـر شـما حـدود 8 سـاعت بخواب یـ د، سـع ی

کنید قبل از خوابیدن حدود 536 کالری را مصرف کنید.

مقدار هو رمون ها در شب زمان ی که بدن بخش زیادی از اجزاء را تحت پوشش قرار داده و به اوج می رسد عقیـ ده ای

عمومی مبن ی بر ا ین وجود دارد که شما هر چه قبل از خواب بخور ید، تبدیل به چربی می شـود . ایـ ن عقیـ ده کـاملاً

غلط است.

البته اگر شما قبل از خواب، مک دونالد بزرگ ی را خورده ب اشید، بـدون شـک ب یـ شتر آن بـه صـورت چربـ ی انباشـته

خواهد شد ول ی مصرف مواد پروتئ ین ساز که دارا ی چربی کم و نیز کربوهیدرات های سـاده هـستند بـس یار مناسـب

است.

8 – گوشت و علاقه خوردن آن

طبیعی و ساده است . اگر بخواه ید رشد کن ید. نیاز به خوردن گوشت دار ید. گوشت از نظر پـروتئ ین غنـ ی اسـت ن یـ ز

منبع طبیعی خوبی برای کراتین است و کالری های فراوانی دارد.

9 – مایعات زیاد بنوشید

آب، آبم یوه و ش یر. آب رسانی و تولید آب کلیه رشد جرم بدن است. تا 60 %بدن شما را آب تشکیل داده اسـت . شـما

از طر یق تعر یق و ادرار، آب از دست م ی ده ید، حتماً به م یزان فراوان مایعات مـصرف کن یـ د . آب بنوشـ ید و قابلیـ ت

جذب مواد غذا یی را ن یز بالا م ی برد ش یر ن یز غن ی از پروت ئین بوده و آبم یوه ها قادرند و یتـام ین و قنـد طب یعـ ی بـدن

شما را تامین کنند.

10 – به تدریج میزان دریافت کالری خود را افزایش دهید.

سعی کنید میزان کالری روزانه، خود را از1250به 2500 افزایش دهید تا به وزن مورد نظر و مناسب خود برسید.

راه های چاق شدن

نکاتی که باید رعایت شود….

1 .برنامه غذا یی یک روزتان را با ذکر ساعت بنو یسید و آنر با برنامه غذا یی که داده شده است تطب یق دهیـ د . چقـدر

کمتر

می خور ید؟ فاصله غذاها یتان چقدراست؟ سع ی کن ید ه یچ و عده ا ی را حذف نکن ید . هیچ کار ی مهـم تـراز سـلامت ی

تان نیست پس خودتان را عادت دهید سر ساعت غذا بخورید.

 

 

2 .اگر واقعاً نم ی توان ید ز یاد بخور ید ، از مواد غذا یی کم حجم و پر کالری در فواصل غذاهایتان استفاده کنید. مغزهـا

چون فندق ، بادام و گردو خوراک ی ها یی خوشمزه، مف ید و پر کالر ی هستند. چند عدد بیسکویت کرم دار، یـ ک تکـه

نان سوخاری و پنیر خامه ای یا یک بستنی میوه ای خامه دار، انتخاب های خوبی هستند.

3 .اگراستخوان بند ی ظر یفی دار ید لازم ن یست سعی کنید حتمـاً بـه وزن ا یـ ده آل برسـ ید و خودتـان را آزار ده یـ د،

حتی اگر در محدوده سلامتی هم باشید برای شما خوبست.

بیماری لاغری عصبی(Anorexia(

توضیح مختصری راجع به بیماری آنورکسیا به شرح زیر است:

این ب یماری به دل یل ترس فرد از افزا یش وزن ا یجاد شده و فرد دچار لاغر ی مفرط می شود، ازخوردن غذا امتناع می

کند و یا غذا را خورده اما عمدتا بر م ی گرداند . ا ین افراد معمولاً تصو یری نادرست از اندام خود دارند . همیشه خیـ ال

می کنند چاق بوده و به اندازه کاف ی لاغـر یـ ا خـ وش انـدام ن یـ ستند . دلیـ ل آن رواج تبلیغـات ی ِ انـدامها ی باریـ ک و

فشارهای عصب ی در جامعه است . مبتلایان به آنورکس یا مدت طولانی خود را گرسنه نگـه مـ ی دارنـد . ملـ ین هـا یـ ا

قرصهای لاغر کننده مصرف می کنند، وعده های غذایی را حذف می کنند، عصبی اند و بی خوابی دارند.

آنها حساس و زود رنج م ی شوند، مبتلا به افسردگ ی شده و قابل یت بارور ی را از دست م ی دهند و در نهایـ ت نیـ ز بـه

بیماری های قلبی و دیگر بیمارهای مرگ بار مبتلا خواهند شد.

راه های چاق شدن

پایان قسمت دوم

فرار از لاغری

معرفی محصول تضمینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه