کاهش وزن با بدن آگاهی

مقدمه: کاهش وزن با بدن آگاهی

چاقی، یعنی عدم تعادل جسم و ذهن

خود را طوری مجسم کنید که دوست دارید بنظر برسید. این تصـویری اسـت کـه بایـد در

تمام مدت خواندن این کتاب در ذهن خود نگه دارید.همچنین تصویری است که باید همه عمر

از خودتان داشته باشید. چرا که واقعا می توانید این گونه باشید.

شاید در این زمان مشکل وزن داشته باشید. ممکن فقط 5 کلیو اضـافه وزن و چنـد سـانت

اضافه سایز داشته باشید، یا شاید هم 25 کیلو یا بیشتر باشـد. حتمـا رژیـم هـا و ورزش هـای

مختلفی را هم دنبال کردید اما به نتیجه نرسیده اید. احتمالا کمی لاغـر شـده ایـد، امـا بعـد از

مدتی همان وزن از دست رفته، حتی کمی بیشـتر از آن را دوبـاره بدسـت آوردیـد و از لحـاظ

روحی با وجود همه تلاش هایتان، احساس شکست و بازنده بودن می کنید.

اما یک صدایی درونتان میگوید باید راه حلی برای مشکل وزن شما وجود داشته باشد. دائم

از خودتان می پرسید: چطوریه که افراد زیادی، هم از غذا خوردن لذت می برند، هم از داشـتن

سایز ایده آل لذت می برند؟!

اگر در مضمون طبیعت نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که پر از آگاهی و فعالیت هدفمنـد

است. در این کتاب با روش های گوناگون برای برقراری مجـدد ارتبـاط میـان خـود و طبیعـت

آشنا می شوید.

ارتباط ذهن با جسم

در هر لحظه وزن بدن و اندازه آن تحت تاثیر متغیر های گوناگونی مشخص می شود که از

جمله می توان به کیفیت غذا، دستگاه گوارشی، درجـه حـرارت محـیط، افکـار و احساسـات و

موارد دیگر اشاره کرد.میزان سلامتی شما با توجه به کیفیت ارتباط شما با خودتـان اسـت کـه

تزریق شعور در سیستم بدن را کنترل میکند و شرایط فیزیولوژیکی شما را مشخص می کند.

پس برای تولید سلامتی باید آگاهی و دانش داشته باشیم. دانـش از طریـق ارتبـاط ذهـن و

جسم روی جسم تاثیر می گذارد و قدرت سازمان دهی می دهد. کاملا طبیعی است کـه دانـش

الیتام بخش است و بر اساس باور پزشکی ذهن و جسـم، دانـش مهمتـرین شـفا دهنـده اسـت.

بنابراین اگر همه اصول مربوط به انرژی را بدانید می توانید به مدیریت بدن آگاهی بپردازیـد.

تا رابطه ذهن و جسم را با طبیعت متعادل نگه داریم و رابطه میان فرد و محـیط زنـدگی اش را

مشخص سازد.

ارتباط ذهن _ جسم با چاقی

شاید در گذشته درک تاثیر متقابل ذهن و جسم بر یگدیگر دشوار بود اما امروزه رابطه میـان

آنها، کانون توجه علم جدید پزشکی ذهن و جسم قرار گرفته و در نتیجه راه حـل هـایی بـرای

برخی از پیچیده ترین مسائل سلامتی معاصر بدست آمده است. بررسی های اخیـر نشـان داده

است که روابط میان ذهن و جسم فیزیکی بخوبی قابل توضیح است.

هر موقع که فکر یا احساس ساخته میشود، مغز ماده ایی شیمیایی بنام نورپپتاید(نوروپپتیـد)

تولید می کند. نوع هورمون تولید شده به کیفیت فکر و احساس ما بستگی دارد و از همـه مهـم تر اینکه هورمون در همه جای بدن می باشد.

فصل اول: درک احساسات خویش

خود را لاغر تصور کنید

از قدرت زیاد ذهن و افکار خود برای رسیدن به اهداف تان و بخصـوص رسـیدن بـه سـایز

دلخواه تان استفاده کنید و خود را لاغر تصور کنید. آیا فقط با فکر کردن به لاغـری مـی تـوان

لاغر شد؟! بله می توان! ما افرادی را می شناسیم که این کار را کرده اند. ورزشـکاران حرفـه

ایی و بازیگران سینما این کار را می کنند و حالا شما هم می توانید این کار را بکنید.

فقط کافی است از فکر کردن به مشکل اضافه وزن دور شوید و آنها را رها کنید. نگرش “

حرکت کن و ادامه بده “ را سرلوحه زندگی خود قرار بدهید. سئوال می کنید چطـوری میشـود

این کار را انجام داد؟ با استفاده از قدرت ذهن! دقت کنید، نگفتیم قدرت اراده. آنقدر تجربـه

دارید که بدانید نیروی اراده به تنهایی عمل نمی کند. پس بیایید یـک راه جدیـدی را امتحـان

کنید. ما گمان می کنیم که این راه را امتحان نکرده باشید.

 

باور کردن یعنی دیدن

هرگز قدرت ذهن تان رو دست کم نگیرید. تحقیقات نشان داده که مغز نمی توانـد تفـاوت

بین خیال و واقعیت را تشخیص بده! بله اگه تجسم کنید که لاغر هستید، ناخودآگاه شـما نمـی

فهمد که این تصویر خیالیه یا حقیقی! هر چه بیشتر تجسم کنید و بیشتر افکـار مـزاحم را کنـار

بزنید، راحت تر می توانید بـه هـدف خـود و لاغـری نزدیـک بشـ وید. همچنـان کـه وزن کـم

می کنید، از قالب پوستی چاق بیرون بیاییـد و بـدنتان را در قـالبی جدیـد بـا انـدازه دلخـواه

بسازید. با پذیرفتن تصویر لاغر خود برای همیشه باخود چاق تان خداحافظی کنید و بـا افکـار،

احساسات و رفتارهای چاق تان فرسنگ ها فاصله بگیرید.

 

کاهش وزن با بدن آگاهی

 

منشا قوانین شما کجاست

ما هما چیزی هستیم که می خوریم، فکر می کنیم و باور داریم. پس اگر معتقد باشـید نمـی

توانید لاغر شوید، همینطور نیز خواهد شد و اگر باور کنید می توانید، لاغر خواهیـد شـد و اگـر

مجبور باشید تمامی اعتقاداتی را که گمان می کنید درباره خودتان درست است، یک جا جمـع

می کنید. این اعتقادات به قانون شخصی شما تبدیل می شود.

مهم ترین چیزی که یک بار برای همیشه باید تشخیص بدهید، این اسـت کـه ایـن باورهـا

مبتنی بر حقیقت نیست. بیشتر آن ها از همان کودکی و اغلب از بدو تولد تا هفت سالگی شکل

می گیرند. ما در آن زمان باورهای خود را از نزدیکترین افراد پیرامونمان به دست می آوریـم.

افرادی همچون پدرها و مادرها، معلم ها، خانواده و هر شخص مهم دیگری در زندگی مان.

بیشتر ما آگاهانه تصمیم نمی گیریم به چه چیز هایی معتقد باشیم و وقتـی اعتقـادی کسـب

کردیم، فراموش می کنیم که می توانیم تغییرش دهیم و به واقعیت ما تبدیل می شود. با وجـود

این، با شیوه هایی می توانید اعتقادات منفی خویش را واژگون کنید. مهم نیست چـه مـدت آن

ها را داشته اید؛ آن ها را به اعتقادتی مثبت و قـدرت دهنـده تبـدیل کنیـد کـه در نهایـت در

رسیدن به هدفتان شما را یاری خواهد کرد.

 

بهانه ها را از لیست افکارتان پاک کنید

تصورات غلط شخصی شما همان اعتقادات درباره وزن کنونی تان اسـت. شـما و فقـط شـما

مسئول تمام و کمال سایز بدنتان هستید. تبلیغـات نبودنـد کـه غـذا را بـه زور در دهـان شـما

گذاشتند. بله، فقط شمایید که مسئول غذا خوردن تان هستید. این تصورات منفی چـاقی را بـه

معضلی برای شما تبدیل می کند. به عنوان نمونه:

 همه در خانواده ما چاق اند.

 چاقی من ژنتیکی است.

 استخوان بندی من درشت است

 سوخت وساز بدن من بسیار کند است.

 

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

 هر کاری بکنم لاغر نمی شوم.

 من اراده ندارم.

 از ورزش بدم میاد.

پس لطفا بهانه آوردن را بس کنید. این کار به شما قدرت می دهد تا بتوانیـد تغییـرات لازم

برای تناسب اندام را انجام بدهید نه مادر، نه بچه ها، نه همسر و نه حتی هورمون ها؛ هیچ کدوم

دلیل اصلی اضافه وزن شما نیستند. فقط ممکن است نحوه عکس العمل شما به ایـن عوامـل در

چاقی نقش داشته باشد و همه آنها به کلی بهانه هستند و مجرم اصلی، پرخوری است. پیشنهاد

می کنم در زمینه علل و ریشه های اهما ل کاری فصل کتا ب ” از شنبه ” نوشته دوسـت

خوبم محمد پیام بهرام پور را مطالعه بفرمایید.

 

قانون علت و معلول

یکی از مهارت های ما انسان ها این است که خود را از قید مسئولیت آزاد می کنیم. وقتـی

همه چیز خوب پیش می رود، دوست داریم علت آن را به خودمان ربط بدهیم؛ اما وقتی اوضـاع

خراب می شود، اغلب تقصیر را به گردن دیگری می اندازیم.

افرادی که در لاغری موفق می شوند، فارغ از اینکه چطوری به آن موقعیت می رسند، حاضر

هستند مسئولیت سختی و طولانی را به عهده بگیرند. این حالت را ” سپری کـردن زنـدگی در

علت ” می نامند. وقتی خود را در چنین وضعیتی قرار دهید و مسئولیت همه چیز را در زنـدگی

تان به عهده بگیرید، مشکلات دیگر، به سادگی برای شما پیش نخواهـد آمـد و آن زنـدگی را

که دوست دارید و لایقش هستید را برای خویش می آفرینید.

طی سال ها دریافته ام که میل به اقدام و انجام کاری متفاوت، همان چیزی است که بیشـتر

افراد را عقب نگه می دارد. این افراد به دنبال راه حـل بیرونـی مـی گردنـد. ایـن دیـدگاه ”

زندگی در معلول ” نامیده می شود. برای مثال گاهی افراد بنا بر شیوه زندگی شان، جراحـی و

کاهش وزن با بدن آگاهی

 

ساکشن کردن چربی های شکمی و کشیدن پوسـت شـکم را، بـه تغییـر رژیـم غـذایی خـود و

ورزش کردن ترجیح می دهند.

افرادی که زندگی را در معلول می گذرانند، مسئولیت اتفاقات روزمره شان را به عهده نمـی

گیرند. آ ن ها اغلب بر وفق مرادشان پیش نمی رود، دیگران را سرزنش می کنند و بهانـه مـی

آورند که چرا نمی توانند کارهایی را که لازم اسـت، انجـام دهنـد. اگـر فقـط منتظـر بمانیـد و

امیدوار باشید تا اوضاع بهتر شود یا دیگران وسایل رفاه شـما را فـراهم کننـد، قربـانی شـرایط

زندگی خویش می شوید.

افرادی که در معلول زندگی می کنند، خودشان را قربانی می دانند، چون گمـان مـی کننـد

هیچ حق انتخابی ندارند. هر چند، واقعیت این است که آن ها انتخاب کرده اند مسئولیت اعمال

خود را به عهده نگیرند.

شاید سخت بنظر بیاید، ولی همان گونه که پیش تر دریافتم، اگر چـاق هسـتید. فقـط بایـد

خودتان را مقصر بدانید. اگر به خود بگویید: ” من نمی توانم لاغر شوم چون اسـتخوان بنـدی

ام درشت است ” ، ” چاقی ام ژنتیکی است “، ” بدن من سوخت وساز مناسبی ندارد “، ”

من خیلی پیر هستم “، ” رژیم گرفتن را امتحان کرده ام اثر نمی کند “، ” زیادی زیر فشار

هستم “، ” ورزش را دوست ندارم یا خیلی تنبل هستم ” و چیزهـایی از ایـن قبیـل، در واقـع

دارید برای چاق ماندن و گذراندن زندگی تان در معلول بهانه تراشی می کنید.

اگر این جملات درباره شما صدق می کند، اینک زمان آن فرا رسیده اسـت کـه مسـئولیت

شرایط خویش را به عهده بگیرید و اختیار و توانی را که از دست داده ایـد، دوبـاره بـه دسـت

بیاورید. این زندگی شماست. خودتان باید برای آن تصمیم بگیرید که چه اتفـاقی بـرای بـدن

تان بیا فتد.

برعکس، افرادی که زندگی خویش را در علت می گذرانند، مسـئولیت هـر آنچـه برایشـان

اتفاق می افتد به عهده می گیرند، زیرا همواره به دنبال راه حلی هسـتند تـا از اشـتباهات خـود

درس بگیرند. آن ها می دانند که فقط خودشان، چه خوب و چه بد، مسـئول شـرایط جسـمی و

روحی شان هستند.

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

همین عامل آن ها را قادر می سازد بر موقعیت شان مسلط باشند تا هر نـوع تغییـری را کـه

دوست دارند، به وجود آورند. از این رو با بکارگیری جملات مثبت قدرت بخـش، از خودشـان

در راه دستیابی به اهدافشان حمایت می کنند. در این میان بهره گیری از جملاتی مانند ” مـن

می توانم “، ” من انجام خواهم داد “، ” باید آسان باشد “، “من بر زنـدگی مسـلط هسـتم و

تصمیم می گیرم آن نان شیرینی را نخورم ” بسیار مفید است. در نتیجه آن ها در هر موقعیتی

به قدرت شخصی خویش دسترسی پیدا می کنند.

پدرم درسن شصت و چهار سالگی دچار گرفتگی عروق قلب شد. دو تا از رگ های قلـبش،

یکی به میزان نود درصد و دیگری شصت درصد گرفتگی داشت. وقتی دکترش در بیمارسـتان

میلاد، تنها راه درمان را جراحی باز قلب اعلام کرد، پدرم به شوخی گفت: حالا نمیشـه از چنتـه

یا جوهر نمک برای بازکردنش استفاده کنید(خنده)

اما بعدش به هیچ وجه حاضر به عمل جراحی نشد. با پذیرفتن مسئولیت اعمال گذشته خود،

سبک فکری و چارچوب ذهنی خودش را عوض کرد و توانست از وزن 117 کیلو به وزن هشتاد

کیلو برسد. جالب این است که در آخرین آنژیـویی کـه انجـام داد، پزشـک معـالجش اظهـار

داشت قلبش مویرگ های جدید بسیاری را ساخته است. البته همه این ها را نتیجه ایمان به راه

کار هایی را که پسرش بهش داده بود، می دانست.

بدیهی است وقتی از معلول به سوی علت پیش می روید، بـیش از پـیش احسـاس قـدرت و

اختیار می کنید.اگر می خواهید این معادله از معلول به سمت علت برود، نخسـت بایـد تمـامی

بهانه های خود را بر طرف کنید. شاید این فرایندی آسان نباشد ولی به محض این که به نتایج

دلخواه خود دست یابید، احساس تان تغییر خواهد کرد.

ردیابی موقعیت

حالا به پرسش های زیر در زمینه وضعیت کنونی وزن خود پاسخ دهید:

 با استفاده از چه نوع برنامه ریزی این وضعیت را در زندگی ام به وجود آورده ام؟

 این وضعیت چه فایده ای برایم دارد؟

 از این پس چه کار متفاوتی باید انجام دهم تا دوباره برایم پیش نیاید؟

کاهش وزن با بدن آگاهی

 

هر گاه چیزی در زندگی تان طبق برنامه پیش نرفت این موارد را از خود بپرسید. خیلی زود

نتایجی متفاوت به دست می آورید. هنگام طرح این پرسش ها ممکن است پاسخ هایی به ذهن

تان برسد که انتظارش را نداشتید. این عالی است، چون آن پاسخ هـا از ضـمیر ناخودآگاهتـان

تراوش می شود و شما باید به شنیده هایتان توجه کنید. اگر در طول رژیم غذایی جدید دوباره

به حالت قبلی برگشتید، این پرسش ها را از خود بکنید، چون آن ها تضمین خواهند کرد که به

سرعت به مسیر اصلی خود باز گردید و به حرکت به سوی اهدافتان ادامه دهید.

 

ریشه مشکلات عاطفی چاقی

چاقی مردم دلایلی بسیار دارد. از تن دادن به هوس هایی که موجب نوسان قنـد خـون مـی

شود تا زیاده روی در خوردن پس از یک روز کاری پر تـنش. هـر چنـد افـرادی بسـیاری نیـز

هستند که در نتیجه مشکلات عاطفی ریشه دار تر چاقی را تجربه می کنند. اگر شک داریـد بـا

چند معضل عاطفی حل نشده مواجه اید که در تمایل تان به لاغری اخلال ایجاد مـی کنـد مـی

توانید با کشف ویروس های ذهنی تان که به قانون شخصی شما تبدیل شده، ببنید کـه سیسـتم

اعتقادی شما چقدر بر تلاش هایتان برای لاغری اثر خواهد گذاشت.

رها سازی تجربیات منفی گذشته

حالا بهتر است به خودکاوی بپردازید و احساسات و انگیزه هایتان را به دقت برسـی کنیـد.

وقتی از تصورات و ویروس های خود به خوبی آگاه شده باشید، یعنی همان عواملی کـه هنگـام

لاغر شدن، مرتب درباره خوتان می گویید و موجب شکست خوردن تان مـی شـد؛ مـی توانیـد

احساسات خود را دقیق بیابید. چون تا علت اصلی ایجاد این تصورات و ویـروس هـا را نیابیـد،

هیچ وقت در رسیدن به آنچه برای خود می خواهید موفق نخواهید شد.

بعضی از موانع ذهنی که ریشه در گذشته دارند و مانع لاغری می شوند، عبارتند از:

 مسخره و تهدید شدن در مدرسه

 مدرسه و خانه عوض کردن زیاد

کاھش وزن با بدن آگاھی

کاهش وزن با بدن آگاهی

 مقابله با جدایی پدر و مادران

 سرزنش معم ها و والدین

 موفق ندانستن خود به اندازه دیگران

 زشت دانستن خود

 سواستفاده جسمانی و عاطفی

این ها فقط چند نمونه از وضعیت هایی است که شاید سال ها پس از آن که اتفاق افتاد، باز

هم تاثیر خود را بر جای بگذارد و هنوز هم توانایی شما را برای لاغری تحت تـاثیر قـرار دهـد.

شاید محرک های شما با محرک های فوق به طور کلی فرق داشته باشد. موضوع مهـم در ایـن

بین، یافتن رابطه بین گذشته و علت پر خوری در زمان حال است.

کاهش وزن با بدن آگاهی

بخشیدن، به کاهشوزن کمک میکند

بخشش یعنی گذشت کردن و دور بودن از احساس گناه و نارضایتی می باشـد. بخشـش در

اغلب مذاهب دنیا عملی پسندیده است. ما نیز اعتقاد داریم بخشـش توانـایی زیـادی در التیـام

زخم ها و کاهش وزن دارد. شاید از وقتی که زیر فشارهای روحـی کوچـک و بـزرگ زنـدگی

قرار گرفتید، چاق شدید.

اتفاقاتی مثل پیر شدن و احساس پیری، اندوه طلاق و غم از دست دادن عزیـزان مـی توانـد

فرد را برای تسکین به پرخوری بکشاند. اگر بتوانید اندوه و غم این گونه وقایع و افراد وابسـته

به آن را رها کنید، می توانید بر پرخوری خودتان نیز غلبه کنید. اگر چه بنظر میرسد ایـن بـاور

کمی سطحی و غیر منطقی باشد که با بخشش خودتان و بقیه لاغر بشوید، اما دست کـم اینکـه

اگر تا به حال دیگران را برای اشتباهات شان نبخشیده اید، اکنون زمان خوبی اسـت؛ در واقـع

کاهش وزن شما فرصت گرانبهایی برای رها کردن دردهای گذشته فراهم می کند.

یکی از درمان جو های من خانمی ایرانی تبار، اهل استرالیا هست که از طریق اسـکایپ در

ارتباط بودیم. این خانم دوران اخذ اقامت را با فشار شدید استرس می گذرانـد و دچـار سـوئ

هاضمه و بی خوابی شده بود. در همان دروان با یادآوری قانون رهایی به ایشـان، تـلاش کـردم

کاهش وزن با بدن آگاهی

کاهش وزن با بدن آگاهی

که فشار اضطراب ناشی از درست شـدن کـار مهـاجرت را از روی ایشـان بـردارم. در کمـال

ناباورری و درست در شرایط تحریم و عدم پذیرش درخواست مهـاجرت، مشـکل ایشـان حـل

شد

افکار چاق ممنوع

افکار چاق را دور بریزید. دیگر به خودتان نگوید چاق هستید. با دیگران هم در ایـن مـورد

صحبت نکنید. با دوستان چاقتان همدردی نکنید. بخاطر این مسـئله گریـه نکنیـد و غصـه دار

نشوید. لطفا به این افکار منفی خاتمه بدهید. یک روز تمام افکار منفی خود را مرور کنیـد بعـد

متوجه می شوید که آن روز چه تعداد از این پیام های منفی برای خود فرستادید و تعجب مـی

کنید. این نوع افکار فقط مشکل اضافه وزن شما را پررنگ تر و از بین بردن مشـکل را سـخت

تر میکنند .در جنگ با چاقی، شما بزرگ ترین دشمن خود میشوید.

فلسفله لباس کار در کارگاه رنگ سازی

تصور کنید که در یک کارگاه رنگ سازی مشغول به کار هستید. به نظرتان اگر لباس کـار

به تن نداشته باشید چه اتفاقی می افتد؟! بله درست است لباس های معمولتان رنگی می شـود.

ممکنه کمی قرمز یا آبی، شایدم سبز یا زرد شوند. افکـار منفـی هـم همـین گونـه هسـتند. در

برخورد با افراد دیگر اگر لباس کار ذهن تان را نپوشید، ممکن است که ذهن تـان احساسـات

منفی، تنهایی، مقصر بودن گناه کاری را، از دیگران و محیط به خودش بگیرد.

تغییر خاطرات گذشته

باور کنید که شما واقعا می توانید گذشته خود را عوض کنید و به خوتان بگویید هر اتفـاقی

خوب و بدی هم که افتاده، با تغییر برداشت تان از آن رویداد خاص، گذشته خـود را بـه طـور

کلی عوض کنید. قبل از هر چیز باید از تجربیات منفی گذشته آگاه شوید. این کار به شـما در

انتقال موضوع از سطحی نا خودآگاه به سطح خود آگاه، توانایی می دهد.

خاطرات خاص خود را یکی یکی به یاد بیاورید و در ذهن خویش به آن حـالات بازگردیـد.

تصور کنید بدنتان در وضعیت ایده آل است و به همه چیز از دریچه حالت های روحـی مثبـت

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

بنگرید. حالا به این فکر کنید آن زمان به چه چیزی احتیاج داشتید. مثلا اگر مسخره یا تهدیـد

شدید به اعتماد به نفس یا شجاعت نیاز داشتید تا به طرز دیگری بـا آن مشـکل برخـورد مـی

کردید.

در این حالت به تمام احساسات مثبت خود تسلط یابید و مطمئن شوید که احساسات مثبـت

شما به مراتب برجسته تر از نگرش های منفی تان می باشد. حالا خاطرات را، از ذهن تـان دور

کنید و وضعیت تلخ گذشته را فراموش کنید. اکنون آنها را بی اهمیت برای خودتان جلوه دهید

تا احساس منفی ناپدید شود. این روند را تکرار کنید تا زمانی که حالـت هـای روحـی قـوی را

تجربه کنید

برخی از افراد نمی توانند رویداد خاصی را به یاد بیاورند اما مطمئن هستند که چند احساس

منفی یا اعتقادات محدود کننده از گذشته درباره خودشان دارند. از خود بپرسـید چـه مهـارت

هایی را باید بیاموزید تا بتوانید این احساس محدود کننده و منفی را برای همیشـه رهـا کنیـد.

مثلا اگر فکر می کنید به قدر کافی شایسته نیستید احتمالا از کمبود عزت نفس رنج می بریـد.

افرادی که از عزت نفس بیشتری برخورداند، با وزن خود مشکل کمتری دارند. زیـرا از خـود و

زندگی راضی تر هستند. پس با افزایش عزت نفس تان، تصویر مثبتی از خود ایجاد کنید. عزت

نفس وقتی رشد می کند که به طور منظم پرورش یابد.

ما تلاش کردیم تا شما را متوجه کنیم که بسیاری از علل اضافه وزن ها، منشایی عـاطفی _

روانی دارند و زمانی که بتوانید از آن تجربه درس بگیرید و آن را پشت سر بگذارید، لاغری را

با روند آسان تری خواهید طی کرد.

برنامه ریزی مجدد ذهن

کاهش وزن با بدن آگاهی

کاهش وزن با بدن آگاهی

شما می توانید با سیستم فعال ساز شبکه ای ( System Activating Reticular ،( ذهن خود را

دوباره برنامه ریزی کنید. سیستم ” رآس ” دروازه ایی بین ضمیر ناخودآگاه و خودآگاهتان

است. این سیستم دستور ها را از خودآگاه شما می گیرد و به ضمیر ناخودآگاه تان منتقـل مـی

کاهش وزن با بدن آگاهی

کاهش وزن با بدن آگاهی

کند و از این طریق کمک تان می کند اطلاعاتی را که وارد مغزتان می شـود را فیلتـر گـذاری

کنید تا آن دسته از واحدهای اطلاعاتی را بیابید که خواسته هایتان را تامین خواهد کرد.

به این ترتیب با استفاده از سیستم ” رآس ” درست همان پیام هایی را که با تمرکـز بـر

اهداف خود، انتخاب کرده اید، از ضمیر خودآگاه به ناخودآگاه تان می فرسـتید. بـا توجـه بـه

اینکه این سیستم نمی تواند بین رویدادهای واقعی و خیالی فرق بگذارد، کمک تان می کند بـه

هدف خود برسید و به عبارت دیگر، اغلب هر آنچه را فکر می کند دربـاره شـما حقیقـت دارد

باور می کند.

ورزشکاران حرفه ای این تکنیک را خیلی بکار می برنـد. در واقـع قبـل از اجـرای مسـابقه

واقعی، با استفاده از این روش در ذهن خود با رقیب مبارزه می کنند. هادی ساعی یکی از ایـن

افراد است. او به گونه ای رفتار می کند انگار از قبل پیروز بـازی اسـت و ایـن درسـت همـان

خواسته ایی است که به دست می آورد.

به همین دلیل وقتی هدف خود را تعیین می کنید باید در ذهن خود تصویری بسیار روشن از

آن بسازید. آن وقت سیستم فعال ساز شبکه ای شما این تصویر را به ضمیر ناخودآگاهتان مـی

فرستد تا تمام اطلاعاتی را که نیاز است مورد توجه تان قرار گیرد و بقیه از نظرتان دور بماند و

اینگونه شما را در رسیدن به هدفتان یاری خواهد داد.

باور درونی

هدایت کردن افکار در جهت لاغری کار بسیار مشکلی است. چرا که شما سال هـا افکـار و

باورهایی داشته اید که شما را چاق کردند. به همین دلیل توصیه می کنـیم از جمـلات تاییـدی

تناسب اندام استفاده کنید. این تنها چیزی است که به آن نیاز دارید. جمله ایی مثبت که نشان

می دهد شما آن چه را که لازم دارید، همین الان دارید. این جمله معمولا بـا ” مـن ” شـروع

می شود و آرزوی شما را در زمان حال بیان می کند. شـبیه ایـن جملـه: ” مـن فـردی لاغـر و

سالمی هستم”

کاھش وزن با بدن آگاھی

کاهش وزن با بدن آگاهی

اگه کلمه لاغر، همان معنایی را که برای ما دارد برای شما تـداعی نمـی کنـد، آن را عـوض

کنید. اغلب افراد آن را به متناسب تغییـر میدهنـد. امـا توصـیه مـی کنـیم کلمـه دیگـری را

جایگزین کنید. مثلا نگویید من استحقاق لاغر شدن را دارم. ایـن جملـه عاجزانـه و غیـر مـوثر

است. بخاطر اینکه استحقاق چیزی را داشتن و خـود آن چیـز را داشـتن، دو موضـوع متفـاوت

است.

راز جمله تاییدی در این است که بطور قطعی اظهار میکند، آنچه را مـی خـواهیم را داریـم.

شما با این جمله ذهن تان را دگرکون می کنید. به این ترتیب شما ناهماهنگی شناختی در ذهـن

تان ایجاد می کنید و از آن جا که این ناهنجاری شما را اذیت می کند، ناخودآگاه تلاش می کنید تا با

آن هماهنگ بشوید. رفته رفته تناسب اندام و رسیدن به سایز دلخواه، فکر و تلاش کمتری می

طلبد. در واقع شما ناخودآگاه در جهت آن گام بر می دارید و پس از چند ماه متوجه می شوید

فقط وقتی گرسنه هستید، غذا می خورید و به موقع دست از غذا خوردن می کشید.

برای عملی کردن این آهنگ درونی، روزی 3 بار و هر بار 3 مرتبه جمله تاییدی خـود را بـا

صدای بلند تکرار کنید. اگه بتوانید آن را بنویسید خیلی بهتر است و سـریع تـر عمـل میکنـد.

روزی 10 بار جمله تاییدی خود را بنویسید. نوشتن و تکرار این جملـه سـرانجام آن قسـمت از

روح شما را که طغیان می کند و قصد سرکشی دارد، را متقاعد می کنـد. جملـه هـای تاییـدی،

قوی ترین و موثر ترین ابزار برای رسیدن به تناسب اندام هستند. تا به حـال، شـما تمـام روز و

همیشه فقط یک چیز را تایید کرده اید و آن هم اضـافه وزن تـان بـوده اسـت. حـالا وقـت آن

رسیده که تصویر را عوض کنید و آنچه را واقعا دوست دارید ببینید.

حالا شما دریا فته اید که ذهن و بدن چه ارتباط تنگاتنگی با هـم دارنـد. اگـر بـه خـاطرات

گذشته فکر کنید، می فهمید که همیشه وقتی بـه هـدفی دسـت پیـدا کردیـد هرگـز احسـاس

بدبختی و نا امیدی نمی کردید. پس بدیهی است وقتی به نتایج خوب برسیم، ذهن و بدن برای

رسیدن به اهداف با هم هماهنگ می شوند و از شما پشتیبانی می کنند.

کاهش وزن با بدن آگاهی

کاهش وزن با بدن آگاهی

هدف گذاری و تعیین استراتژی

رسیدن به تناسب اندام یک بار برای همیشه زندگی شـما را از جهـات مختلفـی تغییـر مـی

دهد. این نکته خیلی مهمی است که قبل از هر چیز مطمئن شوید که برای زندگی کردن با این

تغییرات آماده اید. شاید این تغییرات فوق العاده باشند، اما تغییرات خوب هم نیاز به عـادت و

پذیرش دارند. برای پذیرفتن این تغییرات باید اهداف خودتان را تعیین کنید. این اهداف شـما

را برای عادت کردن به تغییرات جدید آماده می کند:

 اگر فقط از لحاظ جسمی به سایز مطلوب برسید و ذهـن یـا روح شـما آمـادگی آن را

نداشته باشد، به احتمال زیاد دوباره به سایز قبلی بر میگردید. امـا وقتـی از همـه نظـر

آمادگی وزن و سایز مطلوب را داشته باشید، حتما موفق خواهید شد.

 برای دفاع از خود به هیکل درشت احتیاج ندارید! راه هـای دیگـری بـرای آسـودگی

خیال هست مثل یادگیری فنون و مهارت دفاع شخصی.

 به پیام های بدن خود توجه کنید: پیام گرسنگی، پیام سیری، پیام خـواب، پیـام ورزش،

پیام نیاز به استراحت. در برابر پیام های بدنتان مقاومت نکنید و یاد بگیرید هیچ کـس

نمی تواند با بی اعتنایی به پیام های بدنش از خودش مراقبت کند.

 عاشق بدن تان باشید و از آن لذت ببرید: افرادی که عاشق بدن شان هستند دیگه بـا

پرخوری، ” خود آزاری ” نمی کنند.

 با احساسات تان مسئولانه برخورد کنید: به جای آن کـه احساسـات خـود را بـا غـذا

خوردن سرکوب یا خفه کنید، با عشق و احترام پاسخ آنها را بدهید مثلا با ورزش هـای

هوازی میزان آندورفین را بالا ببرید تا روحیه اتان افزایش پیدا کند.

این اهداف طوری طراحی شدند که همه ترس ها و مقاومت هایی را که ممکن اسـت سـد

راه شما در رسیدن به تناسب اندام قرار بگیرند، را پوشش بدهد. امیدواریم که بـا اسـتفاده از

این تکنیک بتوانید سرعت رشد توانایی های خودتان را افزایش بدهید.

کاھش وزن با بدن آگاھی

کاهش وزن با بدن آگاهی

یادتان باشد استفاده از قدرت ذهن و انجام دادن بعضی از تمرین های روحی و ذهنـی مـی

تواند موفقیت شما را در کاهش وزن دو چندان کند. تمرینات ذهنی مثل موتـور تقویـت کننـده

ایی است که شتاب کاهش وزن شما را بالا می برد و زندگی شما را روشن می کند.

 

فصل دوم: بدن آگاهی

تعادل، هدف تمام روش هایی است که در این کتاب با آنها آشنا مـی شـوید و بایـد بطـور

کامل در مورد آن، آگاهی داشته باشید. در فصل روبرو برای ایجاد تعادل در 4 زمینـه: جسـم،

ذهن، رفتار و محیط خود آشنا می شوید.

جسم

بیشتر ما از عملکرد های بدن خود اطلاعی نداریم. تحقیقات و برسی های دانشـمند سـوئدی

سرپرست آکادمی علوم تندرستی آمریکا به این نتیجه رسـید

که جریان ها و عملکردهای بدن ما در طول شبانه روز سه نوع فعالیت را در بر می گیـرد: 1 .

مرحله غذا خوردن – از ساعت 12 ظهر تا 8 شب باید صورت بگیرد 2 .مرحله هضم و جـذب

غذاها – از ساعت 8 شب تا ساعت 4 صبح ادامه دارد 3 .مرحله دفع موائد زائد – از سـاعت

4 صبح تا ساعت 12 ظهر می باشد.

از تولد تا مرگ، هر کدام از ما ساختار منحصر به فرد خود را داریم که این کلیـت فیزیکـی

و ذهنی را ” ذهن جسم ” می نامند. برای مثال بعضی ها می توانند مقادیر خیلی زیـادی غـذا

بخورند و آن را به راحتی هضم کنند و پس از دو یا سه ساعت گرسنه شـوند. در حالیکـه عـده

ای دیگرغذای مختصری می خورند و تا ساعت ها میل به غذا ندارند. این تفاوت های اولیـه در

ویژگی های فیزیولوژیایی، علتی هستند تا بگوییم با انـواع ذهـن هـا و جسـم هـای متفـاوت در

اشخاص روبرو هستیم.

کاهش وزن با بدن آگاهی

کاهش وزن با بدن آگاهی

اطلاع از نوع بدن خود، راهی است تا شعور درونی تان را بیدار کنیـد و ارتبـاط مجـددی بـا

انرژی درونی تان برقرار سازید. در هر حادثه ذهنی که به یک حادثه جسمانی منجر می شـود،

یک واکنش شیمیایی ایجاد می شود که در اثر آن نوروپپتایدها تولید می شوند. در نقطه اتصال

ذهن و جسم، آیرودا به سه عامل مهم که دوشا ( طبع و مزاج) نامیده می شوند اشاره می کند.

اهمیت ساعت بیولوژیکی(زیستی) بدن

هر انسانی جزئی از پیوستار طبیعت است. طبیعت رفتار دوره ای دارد، که این دوره هـا روی

فیزیولوژی انسان ها اثرات تعیین کننده ایی دارند. اخیرا فیزیولوژی جدید به ریتم های سـاعت

بیولوژیکی بدن، که هر کدام عملکرد ویژه ای از بدن را تنظیم می کند، پی برده است.

مهمترین ریتم درونی ما همان چرخه 24 ساعته ای است که بسیاری از فرایند های مهم و از

جمله درجه حرارت بدن، تولید هورمون و سایر مواد زیست شـیمیایی و عملکـرد نظـام عصـبی

مانند گرسنگی،خوابیدن، بیدار شدن، دفع کردن را مشخص می سازد. در ضمن ضـرب آهنـگ

های زیست شناختی (ریتم ها) ماهانه و فصلی هم داریـم. کـه عـادات ماهیانـه زنـان و عـادت

بیوریتم مردان نمونه ایی از آنهاست. توصیه می کنم در این مورد در اینترنت جستجویی داشـته

باشید

چرخه های روزانه

هر 24 ساعت شبانه روز به دو نیمه تقسیم می شود یعنی روز – شب. که هر کدام شامل سه

دروه هشت ساعته برای خوردن، خوابیدن، دفع کردن می شوند. تاثیر ایـن دوره هـا در محـیط

کاملا مشخص است. غروب پس از اتمام کار، احساسی از میل به سکوت تجربه می شود. انگـار

همه طبیعت آرام می گیرد. سرشب علاقه به نشستن و استراحت کردن زیاد است. البته ممکـن

است در مناطق شلوغ شهری این سکوت رانتوانید درک کنید.

پایان قسمت اول

چرا بدن آگاهی

بیشتر بدانیم

برچسب‌ها
بستن
مقایسه