کاهش وزن با بدن آگاهی

کاهش وزن با بدن آگاهی بهترین زمان صرف شام ساعت 6 بعد ازظهر یا ساعت 7 می باشد. چرا که برنامـه گـوارش

نهایتا تا ساعت 10 شب به اتمام برسد. زیرا از آنجایی که هضم غذا مستلزم افـزایش سـوخت

وساز بدن می شود، خواب را مختل میکند. ضمن اینکه ساعت خواب در شب بستگی به فعالیت

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

های روزانه دارد. حدود ساعت 10شب بهترین زمان برای خواب است. اگر خوابیدن را در این

زمان به تعویق بیاندازید، خود را از یک استراحت خوب که موجب ترشح هورمون ها و جـذب

مواد مغذی خوب، محروم کرده اید. با بر هم زدن این چرخـه، صـبح موقـع بیـداری، احسـاس

خستگی و کسالت می کنید. چرخه خواب را دست کم نگیرید. خـواب مـی توانـد منبـع مهـم

انرژی و تعادل وزن باشد.

نکته مهم دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد، زمان بیدار شدن در طلوع خورشید حدود

ساعت 6 صبح است. اگر در این زمان بیدار شوید، ذهن و جسم شما تحت تاثیر احساسـاتی از

قبیل سبکی، چالاکی، گوش به زنگی، شور و اشتیاق، شادابی و نشاط اسـت. ایـن زمـان بهتـرین

زمان رفتن به استقبال روز است.

ذهن (طبع و مزاج)

یکی از راه های شناخت ویژگی های جسمی و روحی خـود و دیگـران، دانسـتن علـم مـزاج

شناسی است. اتر، هوا، آتش، آب و خاک، پنج عنصر اولیـه در بـدن انسـان بـه شـکل 3 اصـل

اساسی که به عنوان طبع و مزاج شناخته می شوند، ظاهر می گردند علم مزاج شناسـی بـه مـا

کمک می کند بتوانیم نحوه صحیح تغذیه، ورزش، و نوع پوشش خود را به درستی انتخاب کنیم

تا کمتر دچار بیماری شویم.

در واقع علت بسیاری از بیماری ها، بی توجهی ما به طبیعت و مزاج خودمان می باشد. مـثلا

همه ما دیده ایم که در یک روز پاییزی خنک، عده ایی پالتو، شال گردن و دستکش می پوشند

انگاریی در فصل زمستان هستند و حال آنکه در همین روز به کسانی بر می خوریم که بـا یـک

پیــراهن آســتین کوتــاه راه مــی رونــد، فکــر مــی کنیــد کــه در فصــل تابســتان هســتند.

 

از ترکیب دو عنصر هوا و فضا( اتر)،اصل هوا که سودا خوانـده مـی شـود،نمود پیـدا مـی کنـد 

 

دو عنصر آتش و آب همراه یکدیگر در بدن،اصل آتش که صفرا خوانده می شود را پدیـد مـی

آورند

کاهش وزن با بدن آگاهی

 

دو عنصر خاک و آب به عنوان طبـع آبکـی کـه بلغـم خوانـده مـی شـود، ظـاهر مـی گردنـد

 

این سه طبع همه اعمال بیولوژیکی، روانی و آسیب شناسی فیزیولوژیکی مربوط به بدن، ذهـن و

آگاهی را اداره می کنند. آنها به عنوان عوامل سازنده اساسی و موانـع حفـاظتی بـرای بـدن در

شرایط نرمال، عمل می کنند و وقتی که خارج از تعادل باشند، به پروسه بیماری (چاقی) کمـک

می کنند.

سه مزاج مسئول به وجود آمـدن نیازهـای طبیعـی، سـلیقه هـا و ترجیحـات فـردی در غـذا

(مزه،حرارت و …) می باشند. بر به وجود آمدن، حفظ کردن و از بین رفتن بافتهای بـدن و نیـز

دفع محصولات اضافی (گوارش) از آن نظارت دارند. آنها همچنین مسـئول پدیـده هـای روانـی

نظیر احساساتی مانند ترس ، خشم ، حرص و در سـطح بـالاتر احساسـاتی انسـانی ماننـد فهـم،

همدردی و عشق هستند. بنـابراین زیـر بنـای وجـود روان تنـی انسـان بـه حسـاب مـی آینـد .

 

طبع و مزاج منحصر به فرد و بسیار حائز اهمیت هستند، چـرا کـه ایـن امکـان را بـرای ذهـن

فراهم می آورند که با بدن « گفتگو » کند. همه امیدها، ترسها، رویاهـا و آرزوهـا و ظریفتـرین

احساسات بر فیزیولوژی شما اثر می گذارند. این رویدادهای ذهنی در حالی که با بـدن شـما «

گفتگو » می کنند، دائما در حال ساختن آن نیز هستند.

سودا: کنترل کننده حرکات

صفرا: کنترل کننده سوخت وساز

بلغم: کنترل کننده ساختار

در هر سلول آدمی، هر 3 مزاج وجود دارند. بدن برای زنده ماندن به حرکت نیـاز دارد کـه

امکان تنفس، گردش خون و … را به او بدهد، و به آتش برای سوخت و ساز و عمل آوردن غذا

نیاز دارد و بدن باید ساختار داشته باشد تا بتواند سلول هـا را در کنـار هـم اسـتوار نگـه دار د

.طبیعت برای ساختن بدن انسان به هرسه این عناصر احتیاج دارد.

مقوله ذهنی بطور کلی درباره افکار ماست. ما روزی بیش از شصت هزار فکر داریـم. افکـار

ما درباره غذاست که عادات خوب و بد غذایی مان را تعیین می کند. رژیم های محدود کننده،

جلوی این افکار و احساسات را نمی گیرد و به همین دلیل هم اثر نمی کند.

احساسات ما همیشه بر افکار عقلانی و منطقی غلبه خواهد کرد. بـرای مثـال حتـی اگـر 20

کیلو وزن کم کرده باشید ولی ندای درونتان مدام بگوید: ” من نمی توانم لاغر شـوم “، شـک

نکنید که دست از تلاش می کشید، زیرا فکر می کنید فایده ای ندارد. این موضوع پیچیـده تـر

ازاین حرف هاست، ولی مهم این است که شما می توانید افکارتان را مهار کنید.

از این رو یاد بگیرید که چگونه از دام هر الگوی فکری منفی رها شوید و آنها را با این پیام

مثبت جایگزین کنید: ” من قصد دارم کاری را انجام دهم که برای تناسب اندام و تندرستی تا

پایان عمر لازم است “. گفتگو هایمان هم مانند افکارمان، احساس و رفتارمان را هـدایت مـی

کند. وقتی رابطه خود را با غذا سخت و پر زحمت کنید و بگویید: ” نباید این را بخورم ” یا ”

نمی توانم این را بخورم “، فکر می کنید واقعا اینکار را خواهید کرد؟! خیـر، چـون داریـد بـه

خود می گویید: قدرت انجام آن را ندارید. بر عکس، اگر این حرف ها را با ” می دانـم کـه

نباید این را بخـورم و مـی تـوانم آن را نخـورم ” جـایگزین کنیـد؛ بـی درنـگ وارد جایگـاه

قدرتمندی می شوید که همه چیز در آن، تحت کنترل شماست. اگر به تدریج ایـن جمـلات را

عوض کنید، به مرور باور می کنید که می توانید لاغر شوید و موفق هم خواهید شد.

کاهش وزن با بدن آگاهی

 

رفتار (سبک زندگی)

ما به محض تولد، برنامه ریزی را شروع کنیم و بیشتر برنامه هایمان در طول سال های رشد

جسمی و روانی در وجودمان نهادینه می شود. اعتقاداتی که درباره خود کسب می کنیم سـبک

زندگی ما را تعیین می کند. در این میان عادات غذایی ما شاید از مسـائل عـاطفی در گذشـته

سرچشمه گرفته باشد. مثلا کسی که در کودکی احساس زشتی و تنهایی میکـرده، احتمـالا در

بزرگسالی این خلع را با غذا خوردن پر می کند و به غذا روی می آورد تا احساس خود را بهتـر

کند. شما تا زمانی که نتوانید عوامل ناخودآگاه عادات بد تغذیه خود را تشخیص دهید و آن را

با افکار و باورهای جدید، جایگزین کنید؛ وزنتان همچنان کم و زیاد خواهد شد.

محیط

حالا که می دانید باید تغییرات آسان زیادی را در عـادات غـذایی، رژیـم غـذایی، و سـبک

زندگی تان ایجاد کنید؛ قبل از هر چیز لازم است به شناسایی الگوهای غذایی خود بپردازید تـا

ببنید نگرش شما به غذا، چه عادت های بد غذایی را ایجاد کرده است.

برای اینکار لازم است تا یک هفته هر چیزی را که می خوریـد یـا مـی نوشـید، یادداشـت

کنید. برای ارزیابی عادات غذایی باید واقعا با خود صادق باشید وسـعی کنیـد منظـور خـود را

دقیقا از مقدار خورکی ها مشخص کنید. مثلا، دو لیوان بزرگ یا کوچک نوشابه و یـک بشـقاب

برنج یا یک دیس، و چیزهایی از این قبیل. همچنین تایم خوردن هر چیز را هم بنویسید. اینکـه

ساعت 10 شب شکلات خوردم. از همه مهم تر، نوشـتن احساسـاتان در آن لحظـه مـی باشـد،

خستگی، بی حوصلگی، استرس و اضطراب… این باعث می شود گرایش های احساسـی خـود را

تشخیص دهید. با آگاهی از نوع بدن بدن و پیروی از رژیـم غـذایی و دسـتورالعمل هـایی کـه

باعث تعادل دوشا یا دوشاهای غالب شما می شود، می توانید در سلامت و تعادل زندگی کنید.

تفسیر سبک غذا خوردن

در ادامه این کتاب برسی می کنیم که چرا این عادت های غذایی را کسب کرد اید:

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

1 .غذاخور احساساتی

2 .غذا خور پرخور

3 .غذا خور مردم راضی کن

4 .غذا خور معتاد

5 .غذا خور تنبل

6 .غذا خور کنترل کننده غیر عادی

در اینجا به تفسیر هر یک از این سبک های غذایی مپردازیم. پس با دقت بخوانید تا بفهمید

که رابطه الان شما با غذا را، کدوم سبک تشکیل داده است.

غذاخور احساساتی

کسی است که از غذا استفاده می کند تا در زندگی اش، کمبودی را جبران کند. این افـراد،

اغلب حس می کنند جذاب نیستند و بنابراین از غصه به غذا پناه می برند. یـا مـثلا بـرای رفـع

خستگی، این افراد چون روز کاری پر دغدغه را گذرانـده، تصـمیم مـی گیـرد درسـت همـان

چیزی را بخورد که عاشقش است. اما معمولا این حس خوب، کوتاه مدت است و احساس گناه

در پی دارد و موجب می شود فرد بخاطر عذاب وجدان، از خوردن بپرهیزد.

 

غذا خور پر خور

فرد پرخور اسراف را دوست ندارد. زیرا احتمالا در بچگی مجبور می شده تا آخر غذایش را

بخورد. او اغلب بشقاب غذایش را ته می خورده، حتی اگر سیر بـوده باشـد. شـاید حتـی بـاقی

مانده غذای دیگران را هم بخورد، مخصوصا بشقاب فرزندانش را. پرخور از خرید غذا به قیمت

مناسب لذت می برد و از نظر او کمیت مهم تر از کیفیت می باشد. مثلا خرید ساندویج فلافل…

غذا خور مردم راضی کن

چنین فردی دوست دارد همه را خوشحال نگه دارد و از گفـتن نمـی خـورم بیـزار اسـت و

همین هم باعث می شود نیازهای افراد دیگر را بر نیازهای خـود مقـدم بـدارد. آنهـا غـذایی را

میخورند که می دانند برایشان خوب نیست! زیرا یک نفـر دیگـر آن را برایشـان پختـه اسـت

غذا خور معتاد

معتادین به غذا، تنقلات، کربوهیدرات تصفیه شده (شکر)، شیرینی ها و نوشابه های گـازدار

و کافئین را دوست دارند. زیرا به ترکیبات شیمیایی این نوع غذاها اعتیاد دارند. آنها نمی توانند

در برابر این غذاها مقاومت کنند یا پس از شروع کردن، از خوردن دست بکشند. آنها بیشتر به

غذا فکر می کنند، هیچ اختیاری بر این افکار ندارند و هنگام صـرف غـذا افـراط و تفـریط مـی

کنند و اگر بخاطر پرخوری در دوره ای خاص احساس گناه پیدا کنند، به احتمـال بسـیار زیـاد

عادات غذا خوردن عادی خود را رها می کنند. این افراد بیشتر از همه مستعد امتحان کـردن

رژیم های غذایی نامعقول هستند که به هیچ وجه برای بدن مفید نیست.

غذا خور تنبل

این دسته افراد، غذا را فقط برای دریافت سوخت می خورند؛ یعنی کاری که بـرای ادامـه

زندگی باید انجام دهند، ولی نمی توانند زحمت آماده سازی غذا را بخود بدهند. شاید پرخوری

نکنند؛ ولی اغلب غذاهای حاضری و فوری را ترجیح می دهند. این غذاها باعث می شود مقـدار

زیادی کالری و مقدارخیلی کمی مواد مغذی به بدنشان برسد. این افراد گاه حتی فراموش مـی

کنند غذا بخورند و گاه در خوردن غذاهای نا مناسب افراط می کنند.

 

اهمیت گوارش خوب

ما برای انجام کار های روزمره خود از راه رفتن گرفته تا فکر کردن و حتـی ضـربان قلـب

مان، به انرژی احتیاج داریم و این انرژی از از غذایی که می خوریم، گرفته می شود. اما انـرژی

موجود در غذا از کجا می آید؟!

این انرژی از خورشید ایجاد می شود که نور و حرارت مورد نیـاز سـیاره مـا را بـرای رشـد

کردن تامین می کند. در جریان گوارش، مولکول های پیچیده غذا به شـکل هـای سـاده تـری

تقسیم می شوند. این جریان تحول سوختن غذا در بـدن، بـه متابولیسـم مشـهور اسـت کـه در

جریان آن، اکسیژن با مولکول های ساده ایی مانند شکر یا قند ترکیب می شوند. به ایـن عمـل

اکسیداسیون می گویند که به سرعت نور اتفاق می افتد. اکسیژنی که تنفس مـی کنیـد توسـط

خون وارد سلول ها می شود و با مولکول های غذا ترکیب می شوند. شبیه زمانی که با سـوختن

چوب وهیزم در شومینه، مقدار زیادی گرما بشکل گرما و نور آزاد می شوند. اما در بدن انسان

انرژی ناشی از اکسیده شدن غذا، بشکل بسیار کنترل شده ایی در غالب سلول های چربی برای

نیازهای آتی ذخیره می گردد.

آنزیم ها وسیله ایی هستند که بوسیله انرژی آزاد می شود. استعاره آیرودا برای آنزیم، آتش

هضم است یا همان اگنی که در زبان سانسکریت به آن آتش می گویند.

 

بستگی به میزان هضم آن توسط دستگاه گوارش دارد. اگر گوارش ضعیف باشد، غذا به انـدازه

کافی متابولیزه نمی شود و موجب انباشت آن در روده ها میگردد.

 

گوارش ضعیف و تولید سم

علاوه بر از بین بردن انرژی و ارزش غذاها، گوارش ضعیف باعث می شود کـه مانـده هـای

غذا از بدن بخوبی دفع نشوند و تولید سم کنند. در واقع موکوس (سم) ماده چسـبناکی خلـط

مانند است که کانال طبیعی بدن را مثل مویر گ ها و مجراهای لنفی که آنزیم ها متابولیسـم را

در دستگاه گوارش حمل میکنند؛ مسدود می کند.از جمله نشانه های گوارش ضـعیف و وجـود

سم در بدن می توان به احساس ضعف و بیحالی، سنگینی، دفع نامنظم مدفوع و نوسانات شدید

اشتها اشاره کرد.

 

نشانه های بدنی

متداول ترین نشانه های بدنی برای ارزیابی وضعیت سلامت خود که نیاز است به آنها توجه

کنید تا بدون زحمت زیاد بسوی تندرستی بروید، عبارتند از:

زبان

زبان نماینده وضعیت سلامت و دریچه ای ( دوربین) به اندام های بدن اسـت. نـوک زبـان

وضعیت قلب؛ کمی بعد از نوک زبان؛ وضعیت ریه ها؛ سمت راست زبان وضعیت کیسه صفرا و

سمت چپ وضعیت کبد را نشان می دهد. قسمت میانی زبان، بیان کننده وضع معده و طحـال و

عقب زبان به وضعیت کلیه ها، روده ها، مثانه، و رحم را نشان می دهد.

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

زبان سالم باید صاف و هموار و نرم، و اندکی مرطوب باشد. رنگ آن باید قرمز رنگ پریده،

به همراه یک لایه خیلی نازک سفید رنگ باشد. مهمترین نشانه های زبانی که بایـد حواسـمان

به آنها باشند شامل ترک ها، فرو رفتگی ها، پوشش زرد، خزدار، ضخیم و سفید، خطـوط زبـانی،

تورم ها، نقاط و توده های قرمز رنگ و بریدگی هستند.

 

کیفیت گوارش

کیفیت گوارش عامل مهمی در فراهم آوردن انرژی است. چهار عاملی که بر گوارش تـاثیر

می گذارند، عبارتند از: 1.کیفیت آگاهی 2.زمان 3.مقدار غذا 4 .کیفیت غذا.

در ادامه شما را با چند روش بسیار مهم برای کیفیت گوارش خود آشنا می کنیم. این روش

ها می تواند برای هر سه نوع بدن مفید باشد. برای متعادل نگه داشتن دستگاه گوارش خود می

توانیم از این اصول پیروی کنیم: اصل اول غذاهایی با آب فـراوان اصـل دوم ترکیـب صـحیح

مواد غذایی اصل سوم روش درست میوه خوردن

 

آفرینند. بهمراه این اصول، رعایت آداب معاشرت با غذا نیز بسیار مهم است کـه در ادامـه بـه

آنها اشاره میشود:

 

کیفیت آگاهی ( آداب معاشرت غذا )

زیبا با احساس غذا بخورید همیشه نشسته غذا بخورید حتی اگر غذای مختصری می خورید،

آن را نشسته میل کنید. بهتر است پشت میزی با کـارد و چنگـال، بشـقاب و قاشـق، رومیـزی

قشنگ بنشینید و روی میز را با یک شاخه گل در گلدان و شـمع تـزیین کنیـد. در اثـر توجـه

بیشتری که به غذا خوردن می کنید، عمل گوارش را ساده تر می سازید.

 

وقتی در یک محیط آرام غذا می خورید، فارغ از کـار کـردن و تماشـای اخبـار تلویزیـون و

گوش دادن موزیک های تند؛ توجه شما کاملا به غذا می باشد و سبب افزایش قدرت گـوارش

در شما می شود. خاطرتان باشد آگاهی به شما قدرت سازمان میدهد. وقتی با آرامـش، امـا بـا

آگاهی غذا می خورید، آنزیم های گوارشی (آتش) در شما متعادل و قدرتمند میشود. امـا آگـر

آگاهی شما مخدوش شود، قدرت گوارش کاهش می یابد.

 

شما باید در هر حالتی اصول درست غذا خوردن و با متانت بودن را رعایـت کنیـد، چـه در

رستورانی معمولی مشغول خوردن همبرگر باشید، چه در پارک جنگلی در حال جوجـه خـوردن

هستید و چه در رستوران پنج ستاره، شامی رویایی صرف می کنید…

 

هنگام جویدن غذا صحبت نکنید. جویدن اولین مرحله فرایندهضم غذاست. با جویدن بـزاق

دهان شروع به ترشح و نرم کردن و آماده کردن (سلفون پیچی) لقمه برای معده می کنـد. بـه

این ترتیب اگر لقمه ها را فرو ببلعید از همان ابتدا عملکرد هضم غذا را مختل می کنید. ضـمن

اینکه با هوایی که همراه فرو بلعیدن لقمه به معده وارد کرده اید موجـب نفـخ آن مـی شـوید.

پیش از آنکه بلعیدن لقمه ایی را که در دهانتان است را تمام کنید، از پر کـردن قاشـق بعـدی

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

خودداری کنید. طوری غذا بخورید که از هر لقمه لذت ببرید تا هم غذای کمتری بخورید و هم

خشنود تر باشید.

مقدار

از خوردن غذای زیاد پرهیز کنید. مقدار غذای مصرفی در هر وعده روی گـوارش آن تـاثیر

میگذارد. همسشه تا سه چهارم ظریفت معده خود غذا بخورید. وقتی معده کاملا پر شـود، غـذا

بطور کامل متابولیزه نمی شود زیرا آنزیم گوارش فضای لازم برای فعالیـت نـدارد. مهـم تـرین

دلیل این است که زمانیکه شروع به غذا خوردن می کنید، 20 دقیقه طول می کشد تا معده ی

شما سیگنال سیری را به مغز بفرستد و بگویید که به اندازه کافی غذا خورده است. دهان شـما

غذا را خیلی سریع تر از مدت زمانی که معده ی شما، خـوردن آن را ثبـت کنـد، مصـرف مـی

کند. برای هماهنگ کردن سرعت این دو باید آهسته غذا بخورید.

 

کیفیت غذا

از خوردن و نوشیدن مواد غذایی بسیار و یخ دار خودداری کنید. مواد سرد آتش گـوارش را

فرو می نشانند از آنجایی برخی ها طبع سرد و مرطوب یا سرد و خشک دارنـد، بشـدت تحـت

تاثیر مصرف غذای سرد قرار می گیرند. متاسفانه چون ایـن عـادت مثـل خـوردن آب یـخ در

تابستان لذت بخش است، ممکن است شکستن این عادت دشـوار باشـد.اما مطمـئن باشـید بـا

ترک این عادت، کبد چرب نمی شود و احساس سلامتی بشتری می نمایید.

 

زمان

تا غذای قبلی که مصرف کرد ه اید، هضم نشده است چیز دیگری نخورید. این درست مثل

اینست که در حال درست کردن خوراک لوبیا؛ به آن لوبیا اضافه کنید. در حالیکه هنوز نپختـه

است. هضم غذا 3 تا 6 ساعت طول می کشد. گرسنگی مجدد، نشانه پایان یافتن گوارش است.

بنابراین اگر احساس گرسنگی نمی کنید چیزی نخورید.

کاهش وزن با بدن آگاهی

 

به عنوان مثال به کودکان توجه کنید، فقط وقتی که گرسنه هستند شیر مادر را می خورند و

به محض اینکه سیر شدند سر خود را برمیگردانند و حتی اگر مادر هم اصرار کند چیزی اضافه

نمی خورنند. جالب است که بعضی از مادران فکر می کنند که در انتهـای شـب بـا دادن شـیر

اضافی به کودک، از بیدار شدن کودک در نیمه شب بر اثر گرسنگی جلوگیری کنند ولی محال

است کودک زمانی که احساس گرسنگی ندارد شیر اضافی بخورد.

در فاصله نهار تا شام اگراحساس گرسنگی نمی کنید، علتش احتمالا ایـن اسـت کـه مـواد

سمی انباشته شده اشتهای شما را کور کرده است. اگر در فاصله بین وعده های غذایی بشـدت

احساس گرسنه کردید و حتما باید چیزی بخورید، غذای سبکی مثل میوه یا مغز بادام بخورید.

متاسفانه واقعیتی وجود دارد بنام اشتهای کاذب. در واقع اشتهای کاذب میلی غیـر طبیعـی و

غیر منطقی به غذاست. به ترتیبی که مغز شما طوری برنامه ریزی شود تا چیزی را آنقدر هوس

کنید که خوردن آن را به شکلی بی رویه شروع کنید. اشتهای کاذب اغلب برای غذاهایی است

که برای بدن مضرند مثل ترکیبات نشاسته ایی و مواد شیرین. نیازی نیسـت بـا اشـتهای خـود

بجنگید، فقط آن را بعنوان بخشی از رفتارهای غذایی هدایت کنید.

حضرت علی می فرماید : ” تمام بیماری های شما از بشقاب غذای شماست” و به قول

ابو علی سینا با نخوردن درمان می شوید.

شروع یک کار ناخوشایند همیشه بدتر از ادامه آن هست. به همین ترتیب شما وقتی تصمیم

به کاهش وزن می گیرید، در ابتدا خیلی سخت بنظر میرسد. اما اگر فکر کنید کـه همـین کـه

صبح زود زود بیدار شوم و چند دقیقه ایی پیاده روی کنم، خیلی عالی اسـت؛ مـی توانیـد یـک

شروع خوب را برای یک پیروزی بزرگ، داشته باشید.هنگامی که شما موفقیـت هـای اولیـه را

مهندسی می کنید، کاری که واقعا انجام مـی دهیـد مهندسـی امیـد اسـت. امیـد بـرای تغییـر

ارزشمند است.

حضرت علی می فرماید : ” تمام بیماری های شما از بشقاب غذای شماست” و به قول

ابو علی سینا با نخوردن درمان می شوید.

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

فصل سوم: چگونه با تعادل و توازن اندامی زیبا پیدا

کنیم

از مهمترین مسائلی که همواره باید آن را به عنوان حقیقتی دانست، واقعیت روح می باشـد

که جسم را در برگرفته است. چون تنها با این واقعیت است که می توان به نیروی بـی پایـان و

زیبای جسم پی برد. هنگامی که چنین موضوعی را پذیرفتیم، مصمم می شویم که بـا هوشـیاری

از صفات روح و جسم بهره برداری کنیم.

یوگا را بهتر بشناسیم

همواره تاکید شده است که در تمرین حرکات یوگا تعادل و توازن را به عنـوان یـک عامـل

موثر در تحقق مقصود بکار گیریم، زیرا در پایان تمرینات جذابیت و زیبایی خیره کننده که بـا

تعادل و توازن بخصوص در خانم ها به وجود آمده، توام با ظرافت و وقار بـوده کـه در حـالات

فیزیکی بدن و در کردار و پندار و گفتار آنان به شکلی قابـل احتـرام تجلـی نمـوده اسـت کـه

همواره از جانب دیگران مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته است.

دقت کنید هنگامیکه مفاصل و عضلات اعضای بدن شما قابل انعطـاف نباشـد، بـدن شـما از

تعادل برخوردار نیست و این موجب می گردد که شکل ظاهری خـود را از دسـت بدهـد. امـا

آنچه یوگا در تمرینات خود به شما می آموزد، انعطاف نـا پـذیری بـدن را از بـین مـی بـرد و

خشکی و سختی را به تعادل و توازن موزون و هماهنگ مبدل می سازد به شکلی کـه اطرافیـان

شما این تغییر کلی را به خوبی خواهند دید و بی آنکه از علت و عامل آن اطلاع یابنـد متعجـب

خواهند شد.

کاهش وزن با بدن آگاهی

 

این دگر گونی های مثبت، دقیقا همان هدفی است که یوگا دنبال می کند و اثـرات سـازنده

آن در وجود شما شکل گرفته است. بنـابراین توصـیه مـا ایـن اسـت کـه آگاهانـه در فضـایی

هماهنگ، دستورات یوگا را در تمرین حرکات انجام دهید تا بتئانید به تعادل و توازن جسمی و

روحی دست یابید.

چکونه با یوگا وزن کم کنیم؟

یوگا نیز مانند ورزش های دیگر، ورزش پرتحرک و کالری سوز به نظر نمی رسد. اما فریب

ظاهر آرام آن را نخورید چرا که تمرینات تنفسی عمیق و مکث طولانی مدت در آساناها، یوگـا

را در رده ورزش های سنگین و کالری سوز قرار داده است. متخصصین و مربیان مجـرب ایـن

رشته معتقدند، در یک ساعت انجام تمرینات یوگا، بدن ما بطور متوسـط 180 تـا 360 کـالری

می سوزاند. که این رقم بسته به نوع حرکات و میزان انعطاف پذیری بدن متفاوت است.

درون نگری و تعمق

لازم است پس از تمرینات آرام نشسته و به آنچه در وجودتان می گذرد تعمق کنید. به این

ترتیب فعالیت های روزانه را فراموش کرده و فقط به درون خـویش پرداختـه ایـد و در ادامـه

تمرینات خواهید دید که با درون نگری وجود خود را شناخته و در این هنگـام اسـت کـه مـی

توانید بخوبی خداوند یکتا را پیش روی ببنید.

در این شرایط توانسته اید محدوده دایره شکلی را که قبلا خود را در آن محصور می دیدید

از هم گسسته و با وجدانی آگاه و بیدار، آرامشی معنوی بیابید و از زندگی و زنده بـودن لـذت

ببرید. فلسفه تعمق یوگا آرامشی را ایجاد می نماید که وجود انسان را فرا می گیـرد و در ایـن

آرامش، تشخیص و شناخت وجود نمایان می گردد.

کارشناسان یوگا عقیده دارند که حالت لوتوس کامل ترین روش تمرکز فکر و درون است.

در این حالت که ستون فقرات مستقیم و بدن کاملا بی حرکت است و با تمرکز فکر، پلـک هـا

پایین آمده و انگشت ها به حالت دایره قرار می گیرند و عمل تـنفس بطـور آهسـته و خودکـار

انجام می شود، شرایط لازم دور از هر انحراف برای درون نگری مساعد می گردد.

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

ماساژ درمانی

معجزه انرژی انگشتان

با شناخت مراکز حساس واکنشی پا و دست، کلیدی برای دستیابی به سـلامتی کامـل بـدن

پیدا کنید. ماساژ درمانی، روشی ساده و نیـروبخش بـرای حفـظ سـلامتی اسـت کـه منجـر بـه

هماهنگی بیشتر بدن با طبیعت می شود. این روش به وسائل و تجهیزات گران قیمت نیاز ندارد.

ماساژ درمانی، یک روش جالب، پویا و در عین حال ساده است کـه مـی توانـد بـه سـلامت

پایدار شما بیانجامد. با استفاده از این روش قادر خواهید بود علت بروز بیماری و درد را در هر

قسمت بدن خود برطرف کنید. انجام این حرکات برای افرادی که از آن استفاده می کننـد در

هر مکان و زمانی میسر است.

مکانیزیم ماساژ

نیرو های قوی و شفا دهنده حاصل از ماساژ در مـانی، باعـث تجدیـد انـرژی، زنـده دلـی و

زیبایی می شود و بیماری را از زندگی شما دور می کند. بدن شما از آن دسته نیروهای انـرژی

برخوردار است که ماه ، ستارگان و خورشید در مکان های خود استفاده می کنند. این نیروها از

طریق یک سیستم الکتریکی یا مدارهای اصلی در درون هر عضو، غده و عصب جریان دارند و

این مدار ها با سوئیچ های راه انداز و از کار انداز در کانون های فشار دست و پا و دیر قسـمت

های بدن کنترل می شوند.

با ماساژ دادن و به کار انداختن این کانون های فشار، نه تنها درد متوقف می شود بلکه نیرو

ی شفا بخشی از طریق خطوط الکتریکی که بسته شده اند، به کلیه قسمت های بدن ارسال مـی

شود. وقتی این مجاری حیاتی بسته بمانند، غدد و اندام هایی که بد کار مـی کننـد شـما را بـه

بیماری و چاقی می کشانند.

شما باید بیاموزید که چگونه کانون های حساس واکنشی قسمت هـای اصـلی بـدن خـود را

ماساژ دهید تا به تسکین طبیعی برسید و از دردهای مزمن و بحرانی رها شوید. در درون انسان

کاهش وزن با بدن آگاهی

 

نیروی التیام بخشی وجود دارد که می توان از طریق ماساژ درمانی این پرتو التیام بخـش مـوج

گونه الکتریسیته ایی را به کانون انرژی شخص فرستاد. اما متاسفانه، بیشتر انسان ها این نیرو را

نمی شناسند تا بتوانند به میزان کامل آن را رشد بدهند.

هنوز ماساژ درمانی برای بسیاری از مردم ناشناخته است. انسـان آمیـزه ای اسـت از 3 بعـد

جسمی، شیمیایی، و روحی؛ که با این تکنیک می توانیم این سه بعد را بـه تعـادل برسـانیم. بـه

طوری که یک انسان را به جای درمان ناقص تک بعدی، به طور کامل درمان کنیم.

ماساژ درمانی در واقع یک کار جادویی است، نیروی شفا بخش در دستان شماست. بنابراین

می توانید از آن استفاده کنید تا درد و بیماری را از زندگی خود و کسانی که دوستشان داریـد

دور کنید. ماساژ درمانی فرایندهای بسیاری را در سراسر بدن آغاز می کند و زمانی که جهـت

های تعیین شده را پی گیری می کنید، در می یابید که تمامی مسیرهای ویژه را طی می کند.

شما نیروی شفا بخش سیستم لنفاوی در بخش های آسـیب دیـده را بـه راه مـی اندازیـد و

هنگامی که مراکز بازتابی را ماساژ می دهید، نیروی شفا بخش را با فعال کردن سیستم عصبی،

سرعت می بخشید و انرژی های حیاتی را در میان کلیه سیستم های مختلف متعادل می کنید.

یک نقطه حساس دردناک در هر نقطه از بدن شما، نشانگر محلی از تراکم خون در خطـوط

انرژی است.هنگامی که انسدادی در مجرایی وجود داشته باشد، حرکت گردش خون و انرژی

کند می شود. بنابراین با رفع انسداد، سلامتی را در بدن جاری می کنیم و انـرژی حیـاتی را در

تمامی قسمت های بدن روان می سازیم. حالا شما متوجه شدید ماساژ درمانی چگونـه معجـزه

شفا بخشی ایجاد می کند. سال های سال است از این درمان جادویی به دلیل سادگی آن چشم

پوشی می شود!! این جمله آخر این پند حکیمانه را یادآور می شود که گاهی اوقات، کارهـا در

حدی که کارآیی دارند، با ارزش تلقی نمی شوند.

ماساژدرمانی یک موهبت الهی است که از روش های طبیعی برای دستیابی به سلامت کامل

استفاده می کند. این روش کلید اولیه و درمان طبیعی همه بیماری هاست و در صورتی که طبق

دستور بکار برده شود همه دردها را درمان می کند. هر چند گفتـه مـی شـود کـه بـدن هـای

کاھش وزن با بدن آگاھی

 

مختلف، دارو های گوناگون نیاز دارند، اما ماساژ درمانی در مورد همه بدن ها به یـک صـورت

عمل می کند و کلید ورود به دنیای سلامتی می باشد.

سونا بخار

بعد از کبد و کلیه ها، پوست بدن سومین عضو برای دفع مواد زائد می باشد. فرایند تعرق به

آرامی و بدون خطر به خارج شدن فلزات سنگین، مواد شیمیایی و سایر سموم از طریق پوسـت

کمک می کند. مطالعات نشان می دهد بدن قابلیـت آن را دارد کـه اکثـر سـموم را از طریـق

پوست دفع نماید، این امر باعث می شود از فشار و فعالیت بیش از حد کبد و کلیـه هـا جهـت

حذف سموم کاسته شود.

سونا باعث افزایش گردش خون و اکسیژن رسانی به اندام های مختلـف بـدن مـی شـود و

خاصیت ارتجاعی رگ ها را افزایش می دهد. افزایش دمای بدن کمک فراوانی در از بین بردن

چربی های سلولیتی، باکتری ها، قارچ ها، انگل ها و ویـروس هـا مـی نمایـد. بسـیاری از مـردم

دارای بدنی با دمای پایین می باشند و نمی توانند به راحتی از شر عفونـت هـای مـزمن رهـایی

یابند، بدن انسان هنگام ورود ویروس ها دچار تب می شود، تـب و افـزایش دمـای بـدن یـک

فرایند دفاعی برای از بین بردن ویروس ها و باکتری هاست، سونا نیز با افزایش دمای بدن این

مکانیزم را برای از بین بردن عوامل عفونی به وجود می آورد.

آرامش اعصاب و ریلکس بودن، گام اول در درمان تمامی بیماری هاست، سونا بدن را قـادر

می سازد بیشتر استراحت و خود را برای درمان و بازسازی آماده نماید. سونا کمک شایانی بـه

آرام سازی سیستم اعصاب مرکزی می نماید. سایر مزایای سونا درمانی شـامل: کـاهش وزن و

لاغری، کاهش درد مفاصل و عضلات، کمک به بهبود بیماری های پوستی و… می باشد.

کاهش وزن با بدن آگاهی

تکنیک های آرام سازی (مدیتیشن)

در آغاز روز تعادل خود را باز یابید و پر انرژی شوید. یعنی بـه آرامـش بیشـتری برسـید و

کمتر احساس تنش و نگرانی کنید. در نتیجه دستگاه گوارشتان نیز بهتر کار می کنـد و بـدنتان

سالم تر خواهد بود. همه عواطف ما در نقطه مرکزی بدن مان جمع می شوند. معده و روده هـر

دو در مجاورت این مرکز، نزدیک آن یا در آن هستند. وقتی دچار افسـردگی و پریشـانی مـی

شویم، جریان طبیعی انرژی را که باید از مرکز بدن جریان یابد سد مـی کنـیم و مـانع انتشـار

انرژی می شویم. وقتی که می خوابیم، این احساسات را در آنجا نگه می داریم و هنگـام بیـدار

شدن به اصطلاح از دنده چپ بیدارمی شویم.

می توانیم این احساسات را تغییر دهیم تا قادر شویم در طی روز بدون نگرانـی و تـنش و بـا

انرژی فراوان به کار خود بپردازید. درست زیر ناف تان نقطه مرکزی بدن شماست.کف دست

راست خود را بطور کامل باز کرده و آن نقطه را به مدت دو دقیقه ماسـاژ دایـره ای در جهـت

عقربه های ساعت بدهید و در همین حال به صدای نفس کشیدنتان گوش دهید.

برای انجام این کار لازم است به روی یک صندلی بنشینید و کف پاهایتان را محکم به زمین

بچسبانید طوری که فشار پاهایتان را به خوبی روی زمین حس کنید. بهتر است ایـن تمـرین را

صبح ها انجام دهید زیرا به شما کمک می کند مثبت اندیش تـر، شـادتر و سـالم تـر بمانیـد و

انرژی بدن شما به گونه ای متعادل در سرتاسر بدنتان جریان داشته باشد.

پایان مقاله

بیشتر بدانیم

چرا بدن آگاهی

بستن
مقایسه