رژیم درمانی

جایگزینها در رژیم درمانی  :

 

صبحانه

 

صبحانه 100 : کالری

-1 یک استکان شیر+یک استکان آب پرتقال

-2 یک بیسکویت+یک استکان شیر

-3 یک تخم مرغ آب پز+نصف سیب

-4 یک کف دست نان تافتون + دوقاشق عسل

-5 یک کف دست نان + یک قاشق پنیر

-6 یک و نیم کف دست نان + یک قاشق غذاخوری عسل

 

صبحانه 150 : کالری

-1 یک عدد بیسکویت + یک استکان شیر و یک قاشق عسل

-2 یک لیوان آب پرتقال + یک بیسکویت

-3 یک کف دست نان + اندازه دوقوطی کبریت پنیر

-4 یک استکان چای شیرین + یک سیب + یک تخم مرغ آب پز

-5 پنج عدد خرما + یک استکان شیر

-6 دو عدد بیسکویت + یک سیب

-7 یک کف دست نان بربری +یک قالب کره 15گرمی

-8 یک کف دست نان تافتون + یک خیار سبز + 50 گرم پنیر + یک گوجه فرنگی

-9 یک لیوان شیر+ یک تکه کیک معمولی

10 – یک و نیم کف دست نان + دوقاشق پنیر

11 – یک و نیم کف دست نان + یک قاشق غذاخوری عسل

12 – یک تخم مرغ آب پز + یک کف دست نان

صبحانه 200 : کالری

-1 یک کف دست نان + یک عدد تخم مرغ نیمرو

-2 یک کف دست نان +چای معمولی + 50 گرم پنیر

-3 یک لیوان شیر و عسل +یک کف دست نان سنگک

-4 یک کره 15گرمی + سه قاشق مربای توت فرنگی + یک کف دست نان

-5 دو کف دست نان + 30 گرم پنیر

-6 یک و نیم کف دست نان + یک تخم مرغ آب پز + یک قاشق مرباخوری عسل

-7 تخم مرغ یک عدد متوسط آب پز +نـان بربـری یـک کـف دسـت +چـایی بـا یـک قاشـق

غذاخوری شکر

رژیم درمانی

صبحانه 250 : کالری

 

-1 پنیر به اندازه دو قوطی کبریت + گوجه فرنگی + یـک کـف دسـت نـان بربـری + نـصف

گردو

-2 پنیر به اندازه دو قوطی کبریت + یک کف دست نان بربری + نصف گردو + خیار سبر

-3 یک کف دست نان لواش + یک عدد تخم مرغ نیمرو

-4 یک سیخ جگر(150گرم) + یک کف دست نان سنگک

صبحانه 300 : کالری

-1 یک کف دست نان بربری + یک لیوان شیر + یک قاشق عسل

-2 یک کف دست نان تافتون + 15 گرم کره + یک قاشق عسل+چای شیرین

صبحانه 400 : کالری

-1 یک کف دست نان لواش + یک عدد تخم مرغ نیمرو+یک استکان کوچک چای

-2 دو کف دست نان (50گرم)+ 50 گرم پنیر + دو عدد گردو

صبحانه450 : کالری

-1 تخم مرغ نیمرو+دوکف دست نان سنگک +یک لیوان چای شیرین+یک سیب

-2 تخم مرغ نیم رو دو عدد+نان دو واحد +چایی با 4 حبه قند

-3 شیر یک لیوان+عسل دو قاشق غذا خوری +کره 10 + گرم دو کف دست نان

-4 خامه 6قاشق مرباخوری+عسل دو قاشق غذا خوری +چایی شیرین با دو قاشـق مربـاخوری

شکر+ نان 2 واحد

صبحانه 500 : کالری

-1 یک کف دست نان سنگک + 100 گرم پنیر + دو عدد گوجه فرنگـی+یـک لیـوان چـای

شیرین

-2 عسل و خامه هر کدام 7 قاشق مرباخوری +نان دو واحد +چایی با 4 حبه قند

-3 یک کف دست نان تافتون + 40 گرم کره + یک قاشق عسل+چای شیرین

رژیم درمانی

ناهار و شام

 

ناهار و شام150 کالری

-:1 سه تکه جگر +یک کف دست نان سنگک+یک لیوان دوغ150ک

-2 دو سیب زمینی آب پز متوسط + سالاد150 ک

-3 یک تکه مرغ آب پز +کدو آب پز+هویج آب پز150ک

-4 یک کف دست نان + یک عدد تخم مرغ آب پز150ک

-5 3/2 لیوان سوپ جو + یک کف دست نان150ک

-6 یک کاسه کوچک سوپ جو150ک

ناهار و شام 200 : کالری

-1 یک کف دست نان + یک لیوان ماست + چهار عدد خیار سبز

-2 50 + گرم جگر دوکف دست نان سنگک200ک

-3 یک سیخ جوجه کباب200ک

-4 50 گرم مرغ آب پز +کدو آب پز+هویج آب پز+ خیارشور+کاهو200ک

-5 یک لیوان لوبیا چیتی پخته + سالاد200ک

-6 یک کف دست نان + یک و نیم لیوان هندوانه + 20 گرم پنیر200ک

-7 5 عدد میگوی آب پز +سالاد200ک

ک200پیتزا 8- 1/4

-9 یک لیوان عدسی + سالاد200ک

10 – یک و نیم لیوان سوپ جو200ک

11 – یک تکه کوکو سیب زمینی200ک

12-نصف ساندویچ همبرگر + سالاد200ک

13 – یک کف دست نان + دو عدد گردو + 20 گرم پنیر200ک

ناهار و شام 300 کالری

-:1 سالاد + یک کف دست نان + یک تکه ماهی کوچک300ک

 

-2 چهار قاشق غذاخوری برنج + یک تکه ماهی کوچک300ک

-3 یک کفگیر غذاخوری باقلا پلو بی گوشت300ک

-4 یک کف دست نان + نصف سیخ کوبیده +گوجه300ک

-5 یک کف دست نان + یک تکه گوشت خورشتی کوچک300ک

-6 یک و نیم کف دست نان + یک عدد کتلت300ک

-7 چهار قاشق غذاخوری برنج + یک تکه مرغ کوچک300ک

-8 یک کف دست نان +یک سیخ کباب چنجه +سالاد300ک

-9 یک و نیم کف دست نان + یک عدد کوکو سبزی300کالری

10 – یک کف دست نان +یک سیخ کباب چنجه +سالاد300

11 – سه تکه پیتزا300ک

12 – یک و نیم لیوان لوبیا چیتی پخته + سالاد300ک

13 – یک کف دست نان + سه سیخ جگر300

ناهار و شام350 کالری:

-1 نصف قوطی تن ماهی بدون روغن+یک کف دست نان350ک

-2 میوه + یک کف دست نان + یک عدد کوفته + سالاد

-3 سالاد + یک کف دست نان + یک سیخ برگ350ک

-4 یک کف دست نان + یک تکه کوکو سبزی + سالاد350ک

-5 سالاد + یک کف دست نان + یک تکه کباب تابه ای350ک

6 – نصف بشقاب ماکارونی + سالاد350ک

ناهار و شام 400 : کالری

-1 یک کف دست نان + صد گرم سیب زمینی سرخ کرده +صد گرم سینه مرغ بدون پوست

-2 یک کفگیر برنج +صد گرم میگو +سالاد400ک

-3 یک کفگیر برنج +یک پیمانه خورش سبزی 400ک

رژیم درمانی

-4 نصف تن ماهی جنوب + دو کف دست نان400ک

-5 یک کفگیر برنج + یک پیمانه قیمه400ک

-6 یک کفگیر و نیم لوبیاپلو+ سالاد400ک

-7 یک کفگیر برنج + یک قطعه مرغ کوچک

ناهار و شام 450 : کالری

-1 سالاد + یک و نیم کفگیر باقلا پلو بی گوشت450ک

-2 پنج قاشق غذاخوری برنج + یک تکه مرغ متوسط450ک

-3 یک کفگیر برنج +یک سیخ کباب برگ450ک

-4 سالاد + یک کفگیر برنج + یک تکه مرغ کوچک450ک

ناهار و شام 500 : کالری

-1 یک کفگیر برنج + یک سیخ کباب کوبیده + گوجه500ک

-2 سالاد+ یک و نیم کف دست نان+یک تکه ماهی بزرگ

-3 یک و نیم کف دست نان + 2 عدد کتلت500ک

-4 یک کفگیر برنج + یک تکه ماهی متوسط500ک

-5 سالاد + یک و نیم کف دست نان+یک تکه مرغ بزرگ500ک

-6 یک تکه گوشت خورشتی متوسط+ یک کفگیر برنج

-7 سالاد + یک و نیم کف دست نان + یک تکه گوشت خورشتی بزرگ500ک

ناهار و شام 550 کالری:

-1 یک کفگیر زرشک پلو + نصف سینه مرغ بدون پوست550ک

-2 یک کفگیر باقلاپلو + یک ران مرغ550ک

-3 یک کفگیر برنج+یک ران مرغ+ماست نصف لیوان-550ک

-4 یــک کفگیــر بــرنج + نــصف ســیخ کبــاب بــرگ + یــک قاشــق ســس گوجــه فرنگــی

+سالاد550ک

رژیم درمانی

-5 یک کفگیر برنج + صد گرم گوشت قرمز بدون چر بی + یک قاشق سس گوجـه فرنگـی

+سالاد

ناهار و شام 600 : کالری

-1 یک بشقاب برنج (100گرم)+ یک کاسه کوچک خورشت بادمجان600ک

-2 یک بشقاب برنج (100گرم)+ یک کاسه کوچـک خورشـت کـرفس 600ک -3 سـالاد +

یک و نیم کف دست نان + 2 عدد کتلت

ناهار و شام 650کالری:

-1 یک تکه بزرگ مـاهی +بـرنج یـک کفگیـر +ماسـت نـصف لیـوان +سـالاد بـا یـک قاشـق

غذاخوری سس

-2 یک بشقاب برنج (100گرم)+ یک کاسه کوچک خورشت قیمه بادمجان650ک

-3 آبگوشت یک کاسه متوسط650ک

-4 سالاد + 2 کف دست نان + 2 تکه کباب تابه ای + سالاد با سس یک قاشق

ناهار و شام 700 : کالری

یک کفگیر برنج+یک ران مرغ+ماست نصف لیوان+یک کف دست نان +سالاد با یک قاشق

سس

ناهار و شام 750 : کالری

-1 سالاد + یک و نیم کفگیر برنج + یک تکه گوشت خورشتی بزرگ750ک

-2 سالاد+ یک و نیم کفگیر برنج + یک تکه ماهی بزرگ750ک

-3 سالاد + یک و نیم کفگیر برنج + یک تکه مرغ بزرگ750ک

ناهار و شام 800 : کالری

-1 دوکفگیر برنج+یک ران مرغ+ماست نصف لیوان-800ک

-2 دو کفگ برنجیر +یک تکه بزرگ ماهی+ماست نصف لیوان-800ک

ناهار و شام 900 : کالری

رژیم درمانی

-1 دو کفگیرپلو ی ساده با خورش قیمه900ک

-2 دو کفگیر برنج+ یک ران مرغ+ ماست نصف لیوان+ سالاد با یک قاشق غذاخوری سـس

مایونز

-3 دو کفگیر باقلا پلو با گوشت + سالاد900ک

– 4 پیتزا ی کوچک با نوشابه900ک

ناهار و شام 950 : کالری

-1 دو کفگیر برنج+یک ران مرغ+نصف لیوان ماست+یک کف دسـت نـان +سـالاد بـا یـک

قاشق سس

-2 یک بشقاب ماکارونی +یک لیوان ماست + سبزی950ک

ناهار و شام 1100 : کالری

-1 سالاد + 3 کفگیر برنج + یک تکه ماهی بزرگ1100ک

2 – سالاد+ 3 کفگیر برنج + یک تکه مرغ بزرگ1100ک

-3 سالاد + 3 کفگیر برنج + یک تکه گوشت خورشتی بزرگ1100ک

ناهار و شام 1150کالری:

سه کفگیر برنج+ ران مرغ یک عدد+ماست نصف لیوان+سالاد با یک قاشق غذاخوری سـس

مایونز

ناهار و شام 1300کالری:

-1 یک بشقاب لوبیا پلو(با 15 گرم کره) +یک لیوان ماست پرچرب + سبزی+ سالاد(باسـس

مایونز)

-2 یک بـشقاب بـاقلا پلـو (بـا 15 گـرم کـره ) +یـک لیـوان ماسـت + سـبزی+ سـالاد(باسـس

مایونز)1300ک

-3 یـک بـشقاب عـدس پلـو (بـا 15 گـرم کـره) +یـک لیـوان پـر چـرب ماسـت + سـبزی+

سالاد(باسس مایونز)

 

ناهار و شام 1400 : کالری

-1 چهار کفگیر برنج+ یک ران مرغ+ماست نصف لیـوان+سـالاد بـا یـک قاشـق غـذاخوری

سس مایونز

-2 سه سیخ جگر(150گرم) + دو نان تافتون1400ک

-3 یــک بــشقاب پلــو (بــا 15 گــرم کــره) +یــک لیــوان ماســت + ســبزی+ ســالاد (باســس

مایونز)+دوسیخ جگر

ناهار و شام 1450کالری:

یک بشقاب برنج (100گرم)+ یک کاسه متوسط خورشت فسنجان1450ک

ناشتا (ساعت دهی) و عصرانه

 

ناشتا و عصرانه 50 : کالری

-1 یک میوه کوچک-50ک

-2 سیب ترش 4 عدد50ک

-3 شکلات کاکائویی 10گرم-50ک

-4 هندوانه یک قاچ

ناشتا و عصرانه 100 : کالری

-1 شربت آلبالو یک لیوان-100ک

-2 میوه + چای + یک عدد خرما-100ک

-3 میوه + چای + یک حبه قند100ک

-4 میوه یک عددبزرگ-100ک

-5 انجیر خشک 4 – عدد 100ک

-6 شکلات مغز دار آناتا 4 – عدد 100ک

-7 کشمش 60 عدد یا 30 + گرم خرما 2 – عدد متوسط 100ک

-8 پسته 12 عدد درشت

 

9 بستنی وانیلی 50 گرم

ناشتا و عصرانه 50 1 کالری:

-1 خرما پنج عدد +چای-150ک

ناشتا و عصرانه 200 : کالری

1 -بستنی(یک لیوان کوچک -) 200ک

-2 شکلات مغز دار آناتا 7 – عدد 200ک

-3 یک شکلات کاکائویی 40گرمی

-4 بیسکویت دیجستیو 4 عدد

-5 بستنی عروسکی میهن یک عدد +کشمش 15 – عدد 200ک

ناشتا و عصرانه 50 2 کالری:

) خ شکلات یک عدد متوسط(50گرم -) 250ک

 

بخش دو : عوارض رژیمهای غذایی لاغری و راه حل آنها

به علت اینکه شخص تحت رژیـم کمتـر از نیـاز بـدن خـود غـذا مـی خـورد بنـابراین بـدن از

دریافت بعضی از نیازهای ضروری خود نیز در طول رژیم محـروم مـی گـردد . همـین عامـل

سبب بروز عوارضی خواهد شد. البته همه این عوارض تا حدود زیـادی بـا توصـیه هـایی کـه

پزشکتان در طول رژیم خواهد داشت، پیش نمی آید . به هر حـال اگـر عوارضـی هـم ظـاهر

گردد موقتی بوده و بعد از اتمام رژیم از بین خواهد رفت .

الف ) ریزش مو در رژیم کاهش وزن : ریزش مو در رژیم کاهش وزن موقتی بـوده و

با مصرف ویتامینهای توصیه شده از میزان آن کاسته شده و بعد از اتمام رژیم کاملاً مرتفع می

شود . توصیه می شود کسانی که قبل از شروع رژیم دچار ریزش مو بودند با مشورت پزشک

 

از همان ابتدای رژیم شروع به خوردن ویتامین بکنند و اگر ریزش مـو خیلـی زیـاد ا سـت مـی

توانید با مشورت پزشک از شامپوی مینوکسدیل 2 درصد استفاده بکنید .

ب ) یبوست در رژیم کاهش وزن :برای بر طرف کردن آن کارهای زیر مفیـد خواهـد

بود :

١ .انجام ورزشهای مناسب ( تحرک )

٢ .مصرف سبزیجات و میوه های ملین مثـل : انجیـر- – آلوچـه – آلـو بخـارایی

زردآلو

٣ .مصرف غذاهای فیبردار مثل : نان سبوسدار- – کاهو کلم و …

۴ .مصرف صبحگاهی آب

۵ .دوری از استرس

۶ .در صورت لزوم با مشورت پزشک مـی توانیـد از پـودر گیـاهی پـسیلیوم و

قرص سیلاکس استفاده بکنید از مصرف سایر مسهلها خودداری کنید . یک قاشق از

پودررا داخل یک لیوان آب مخلوط کرده و میل کنید . مصرف مایعات بیشتر زمانی

که از پسیلیوم استفاده می کنید کمک کننده است .

٧ .برای اینکه مشکل یبوست پیدا نکنید اعمال بالا را مد نظر داشته باشـید و در

صورت داشتن یبوست علارغم انجام اعمال فـوق از دسـتور مقابـل بـرای تهیـه یـک

صبحانه ضد یبوست کمـک بگیریـد : ابتـدا 4 7 الـی عـدد انجیـر خـشک را در آب

خیس کنید و بعد از چند ساعت که انجیرها کاملاً نرم شدند آنهـا را داخـل مخلـوط

کن ریخته و دو لیوان آب و یک قاشق روغن زیتـون بـه آن اضـافه کـرد ه و بعـد از

مخلوط کردن به جای صبحانه میل فرمایید . ( می توانید مقدار آب را کمتـر بریزیـد

تا محلول تهیه شده خوشمزه شود ولی بعد از خـوردن آن یـک لیـوان آب هـم میـل

کنید )

رژیم درمانی

پ)افت قند در رژیم کاهش وزن و احساس ضعف : این مشکل را شما می توانید بـا

خوردن هویج(نه آب هویج) که از غذاهای آزاد می باشد برطرف کنید ( از صبح تا شـب هـر

موقع که احساس گرسنگی کردید )

ج) افت فشار و سرگیجه در رژیم کاهش وزن : برای اینکه دچـار افـت فـشار نـشوید

خوردن آب صبحگاهی را فراموش نکنید و در ضمن اگر مبتلا به فشار خون نیستید از مقـادیر

متعارف نمک در رژیمهای خود استفاده فرمایید .

چ) ناراحتی معده در رژیم کاهش وزن: برای کاهش ناراحتی معده در رژیم کـاهش

وزن موارد زیر را رعایت فرمایید -1 :غـذاهای توصـیه شـده را در پـنج نوبـت میـل کنیـد -2

آهسته غذا خورده و آنرا خـوب بجویـد -3 آرامـش در زمـان غـذا خـوردن بـسیار مفیـد مـی

باشد -4 از خوردن غذاهای سنگین و پر چرب خودداری کنید -5 بعد از غذا کمی استراحت

کنیـد -6 از اسـتعمال سـیگار ومـصرف مـشروبات الکلـی خـودداری کنیـد -6 قهـوه، چـای

پررنگ،میوه های خام، سبزی،ترب ، خیار،ادویه وترشیجات می تواند باعـث تحریـک معـده

شود از مصرف بیش از حد این مواد خودداری کنی د. -7 در صورت احساس درد مـی توانیـد

با مشورت پزشک از داروهای آنتی اسید استفاده فرمایید.

ح) سردرد در رژیم کاهش وزن : با رژیم غذایی کـاملی کـه بـه شـما ارائـه شـده همـه

نیازهای بدن تامین می شود بنابراین معمولاً سردرد نخواهید داشت ولی از آنجا که عده ای از

افراد قبل از شروع رژیم مبتلا به این سردردها می باشند چه بسا بـا شـروع رژیـم کـاهش وزن

ممکن است سردرد این افراد افزایش پیدا کند . این افراد لازم است از خاصیت بـسیار خـوب

هویج استفاده کرده و با خوردن هرچه بیشتر هویج این مشکل را از بین ببرند . افرادی که ایـن

نوع سردردها را دارند می بایست رژیمهای طولانی تری را داشته باشند.

خ) افتادگی شکم و چین و چروک پوست صورت در رژیم کاهش وزن:

در برنامه رژیم کاهش وزن همه بدن لاغر مـی شـود ولـی مقـادیر لاغـری بـرای هـر عـضوی

متفاوت می باشد . مثلاً این مقدار برای شکم 75درصـد وبـرای باسـن 10 درصـد مـی باشـد و

 

برای صورت این مقدار تنها 1درصد می باشد ولی همین مقدار کم لاغری در صورت ممکن

است ملموس بوده و برای شکم هم سبب ایجاد چین و چروک گردد پس چه کار باید کرد؟

همانطور که ذکر شد 75 درصد کاش وزن نصیب شـکم مـی شـود یعنـی بـه طـور مثـال اگـر

شخصی 30 کیلو وزن کم کند 20 کیلوی آن از شکم کم مـی شـود پـس واضـح اسـت اگـر

تدابیری به کار نگیریم مشکلاتی از بابت افتادگی شکم خـواهیم داشـت . بـرای پیـشگیری از

این مسئله کارهای ذکر شده در زیر را مستمراً انجام دهید، بـه خـصوص کـسانی کـه تـصمیم

دارند مقدار بیشتری از وزن خود را کم کنند :

در مدت رژیم هر روز س ه یا چهار بار شکم خود را کاملاً به طـرف داخـل کـشیده و آنـرا بـه

مدت 5تا8 دقیقه به همان حال نگه داشته و به کار خود ادامه دهیـد و بـه آرامـی تـنفس کنیـد

البته به یاد داشته باشید که این کار را نباید در حالت درازکش انجام دهید بلکـه انجـام آن در

موقع پیاده روی یا ایستادن و یا انجام کارهای روزمره موثر هست . خانمها می توانند این کـار

را هنگام آشپزی یا ظرف شستن ویا … انجام دهند .

تذکر: لازم به ذکر است که خانمهای با سن بالا و کسانی که سابقه چندین حاملگی را دارند

و دیواره شکمشان تغییرات برگشت ناپذیری را پیدا کرده نباید انتظار داشته باشند که با انجـام

این کار شکمشان کاملاً صاف و بدون چروک شود به هرحـال ایـن روش در ایـن افـراد هـم

باعث نتایج درخشانی خواهد شد .

مطلب دوم در مورد پوست صورت مـی باشـد : پوسـت صـورت خوشـبختانه دارای حالـت

الاستیکی می باشد و با لاغری آن پوست هم کشیده شده و چروک نمی افتد البته این شرایط

الاستیکی برای سن زیر 30 سال خاصیت تطابق زیـادی داشـته و رژیـم در ایـن سـنین چـین و

چروکی در صورت ایجاد نمی کند . در سنین بالای 30 سال کاهش سـریع وزن سـبب ایجـاد

چین و چروک می شود اما اگر کاهش وزن با برنامه دقیق و همراه بـا مـصرف روغـن زیتـون

باشد این مشکل را نخواهیم داشت در سنین بالای 40 و 45 سالگی خاصیت الاستیکی پوست

باز هم ضعیفتر می شود در نتیجه پوست برای تطابق وقت بیشتری نیاز دارد.

 

از روغن زیتون و پمادهای ضد چروک اصلی و ماسکهای استاندارد و شناخته شده مـی شـود

برای ماساژ صورت و ایجاد شادابی در آن استفاده کرد.

Lرژیم لاغری در زمان حاملگی به علـت اینکـه در ایـن دوران تمـام احتیاجـات جنـین از

رژیم غذایی مادر تأمین می شود ممنوع . می باشد

Lدر دوران شیردهی با رعایت تغذیه مناسـب و تحت نظر پزشـک مـی شـود اقـدام بـه

لاغری کرد . البته رژیمهایی که در این دوران ارائه می شود می بایست طولانی تـر باشـد . تـا

تأثیر منفی در شیر نوزاد نداشته باشد. مادرانی که بچه شیرخواره دارند : توجه فرمایند

نوزادان اگر چه کوچکند ولی به علـت داشـتن رشـد زیـاد احتیـاج بـه کـالری بیـشتری

دارند . که این کالری در 6ماه اول تماماً از شیر مادر تأمین می گردد و در 6ماه دوم 75 %و در

6ماه سوم 50 %و در شـش مـاه چهـارم 25 %نیـاز کـودک از شـیر مـادر تـأمین مـی شـود . بـا

احتساب اینکه یک نوزاد برای هر کیلو وزن بدن خـود نیـاز بـه 100 کـالری انـرژی دارد مـی

شود مقدار نیاز نوزاد از شیر مادر را محاسبه و در رژیم مادر اضافه کرد . بـه طـور مثـال نـوزا د

11ماهه با وزن 10 کیلوگرم نیاز به 1000 کالری در روز دارد که 75 %آن یعنی 700 کالری از

شیر مادر تأمین می شود پـس ایـن مـادر اگـر بخواهـد رژیـم بگیـرد بایـد 700 کـالری اضـافه

دریافت کند. این مقدار کالری که توسط پزشک در رژیم این مادران گنجانده می شود بهتـر

است از راه خوردن موادی تأمین شود که خاصیت شیرزایی بیشتری را دارند این مـواد شـامل

غذاهای زیر می باشد :

.1 شیر : هرلیوان شیر بدون شکر 110 کالری و با شکر 150کالری دارد.

.2 میوه : هر واحد میوه 75 . کالری دارد

.3 خرما : هر عدد آن 20 کالری دارد.

مادری که در مثال بالا ذکر شد می تواند ر وزانه 3 لیـوان شـیر بـا شـکر (150= 3 *450کـالری)

و2عدد میوه (75= 2 *150(و 5عددخرما *5 )20=100 (کـه مجموعـاً 700 کـالری مـی شـود را

اضافه دریافت کند.

رژیم درمانی

در انتها لازم به توضیح است هر چند ورزش برای کاهش وزن چنـدان مـوثر نمـی باشـد ( بـه

دلیل تغذیه بیشر بعد از انجام ورزش ) . ولی انجـام حرکـات ورزشـی سـاده در رژیـم لاغـری

ضروری می باشد چرا که از شل شدن ماهیچه جلوگیری کرده و نیز بـرای سـلامتی انـدامهای

مهم بدن از جمله قلب مناسب می باشد پس سعی کنید در رژیم کاهش وزن هر روز یـا یـک

روز در میان اقدام به ورزش از جمله نرمش ،پیاده روی،دویدن و شـنا بکنیـد . شـنا مخـصوصاً

برای افراد خیلی چاق بسیار مفید می باشد .

رژیم درمانی

بعد از اتمام رژیم دوهفته ای ،حتماً جهت گرفتن رژیم جدید به پزشـکتان مراجعـه فرماییـد و

اگر به هر دلیلی در روز مقرر نتوانستید مراجعه کنید رژیم خود را طبق همین رژیم ادامـه داده

و در اولین فرصت مراجعه کنید .در هر صورت ادامه یک رژیـم بـیش از یـک هفتـه توصـیه

نمی شود . چرا که رژیم مناسب باید تنوع داشته و تمام مواد مغذی را برای بدن تأمین کند.

با آدرس زیر می توانید مکاتبه نموده و سوالات خود را بپرسید . بـرای گـرفتن رژیـم معمـولاً

مراجعه حضوری نیاز است مگر در مواقع خاص شاید بشود از طریق اینترنـت یـا پـست رژیـم

غذایی داد. توجه داشته باشید که رژیم گرفتن یعنی محروم کردن بـدن از نیازهـای اساسـی و

حیاتی خود پس لازم است شخص رژیم گیرنـده تحـت نظـر کامـل پزشـک خـود باشـد مـن

خودم، تمام کسانی را که برای رژیم مراجعه می کنند هر دو هفته یک بار با دقت بسیار زیـاد

معاینه می کنم و حتی در بعضی مواقع دستور توقف رژیم را می دهم پس به یاد داشته باشـید

اگر پزشکی بدون معاینه شما و بدون بررسی عوارض رژیم درمانی اقدام به لاغر کـردن شـما

کرد مطمئن باشید که فقط به فکرپول است و سلامتی شما برایش اهمیتی ندارد.

رژیم درمانی

بخش سه : ویتامینها ، مواد معدنی و . . .

ویتامینها و منابع غذایی آنها :

.1 ویتامین A : هویج, سبزی های سبزمثل ترب، گل کلم،اسفناج، سـبزیهای زرد مثـل

کدو حلوایی, زرده تخم مرغ,جگر، شیر و فرآورده های آن , مارگارین و میوه هـای

زرد مثل زردآلو،طالبی،انبه، سبزیهای قرمز مثل گوجه فرنگی،فلفل دلمه

.2 ویتامین K : ماست , زرده تخم مرغ, روغن بزرک یا کتان, روغن سویا, روغن کبد

ماهی و برگ سبز سبزیجات

.3 ویتامین ث : مرکبات و سبزیها و میوه ها از جمله منابع غنی این ویتامین هستند

.4 ویتامین E : جوانه گندم, دانه سویا, کلم بروکلی, اسفناج, آرد غلات کامل و تخـم

مرغ ، روغنهای گیاهی،مارگارین،مغزها

.5 ویتامین D :ماهی ساردین, شاه ماهی , مـاهی آزاد, مـاهی تـون,شـیر و محـصولات

لبنی و تابش نور خورشید .

.6 ویتامین ب1 :سبوس برنج, نان کامل گنـدم, آرد جـو دو سـر , بـادام زمینـی, اغلـب

سبزیها و برنج

.7 ویتامین ب2 : شیر و گیاهان سبز تیره

.8 ویتامین ب3 : گوشت، ماهی و مرغ

.9 ویتامین ب6 :ماءشعیر , سبوس گندم , جگر , قلوه ,دل , طالبی , کلـم , شـیر , تخـم

مرغ و گوشت گوساله

10 .ویتامین ب 12 :جگر, گوشت گوساله, تخم مرغ, شیر, پنیر و قلوه

ویتامین های گروه ب را ویتامین اعصاب و ویتامین اخلاق نیز نامیده انـد. ایـن ویتـامین

ها در اکثر واکنشهای مربوط به سوخت و ساز انرژی نقـش دارنـد و شـاید بتـوان کمبـود

آنرا شایع ترین نوع کمبود ویتامین در جوامع امروز دانست از سویی کسب مقدار زیادی

 

انرژی از نان و برنج که به سبب جـدانمودن سـبوس شـان از لحـاظ ویتـامینی بـسیار فقیـر

هستند و از سویی استفاده زیاده از حد مواد قندی که موجـب از بـین رفـتن چنـد نـوع از

ویتامین ب میشود باعث شده اند که عوارض روان ی کمبود این گروه ازویتـامین هـا نظیـر

بی حالی، افسردگی، پرخاشگری، عدم تعادل روحی، ضعف جسمی، عدم تمرکز فکری

و …. به وفور در جامعه یافت شود.

 

چه مقدار نمک باید مصرف نمود

رژیم درمانی

تحقیقات پزشکی در سال های اخیر نشان داده اند که افراد عادی که کـار بـدنی سـنگین

ندارند و زیاد عرق نمی کنند اگر هنگام پخت و مصرف غذا بـه طـور کلـی نمـک طعـام

مصرف نکنند، در صورتی که از انواع مواد خوراکی استفاده نمایند سدیم دریـافتی آنهـا

کافی خواهد بود. ولی افرادی که به علت شغل، زندگی در محیط گـرم، ورزش و سـایر

شرایط زیاد عرق می کنند لازم است مقداری نمک طعا م به غذای خـود اضـافه کننـد،

بیمارانی که مبتلا به اسهال و استفراغ می شوند نیز لازم است مقداری نمک طعام مصرف

نمایند. ما در شرایط معمولی هنگام پخت غذا مقداری نمک طعام به غذاهای خود اضافه

می کنیم که بـر حـسب عـادت مقـدار آن در خـانواده هـای مختلـف متفـاوت اسـت . در

صورتی که لازم باشد بیماری در مصرف نمک ( سدیم) پرهیز نماید، پزشک معالج به او

این موضوع مهم را خواهد گفت، گاهی لازم است پرهیز از نمـک بـسیار شـدید باشـد و

گاهی به بیمار توصیه می شود که در مصرف افراط نکند و بلکـه رعایـت حـد اعتـدال را

بنماید، برای راهنمایی بیماران می توان رژیم ها را از نظر میزان نمک سدیم به سـه دسـته

تقسیم نمود. . همچنین برای سهولت انتخاب مواد خوراکی در رژیم غـذایی بـی نمـک

مواد خوراکی را می توان بر حسب میزان سدیم دسته بندی کـرد نمونـه ای از ایـن دسـته

بندی را می توان در جدول صفحه بعد مشاهده نمود :

 

رژیم درمانی

دسته بندی مواد خوراکی بر حسب میزان سدیم

 

دارای سدیم بسیار

زیاد

 

دارای سدیم زیاد دارای سدیم

متوسط

 

دارای سدیم کم

 

خیار شور -سوسیس و

کالباس-چیپس -پنیر

 

تخم مرغ -گوشت

گاو -گوشت

گوساله –جگر

گوساله

 

گوشت های دیگر-

گوشت مرغ، ماهی

تازه -جگر

گوسفند-شیر

رژیم درمانی

سبزی ها –میوه ها –

غلات : برنج، گندم-

حبوبات

 

ماهی شور کنسرو

گوشت و سبزی ترشی

کارخانه ای سس و رب

کارخانه ای، انواع

کیک، نان

 

اسفناج-کرفس قند و شکر-عسل-

روغن نباتی -کره

معمولی –نان بی

نمک

 

استفاده از نمکدان در موقع صرف غذا: برخی از افراد عادت دارند کـه قبـل از شـروع

به خوردن غذا، به وسیله نمکد ان مقداری نمک بر روی غذای خـود مـی پاشـند بـدون اینکـه

غذای خود را از نظر میزان نمک امتحان کرده باشند، این افراد به طور کلی به غـذاهای شـور

عادت کرده اند، توصیه ما این است که تا حد امکان از این عمل خودداری نماینـد و افـرادی

که لازم است رژیم غذایی کم نمک داشته باشند به کلی باید از به کار بردن نمکـدان هنگـام

صرف غذا خودداری نمایند زیرا در استفاده از نمکدان هیچگونـه کنترلـی در میـزان مـصرف

سدیم وجود ندارد .

اطلاعاتی در مورد هویج :هویج منبع مهم بتاکاروتن و الیاف می باشـد کـه هـر دو اینهـا

کمک به جلوگیری از سرطان و حمله قلبی می کنند.میـزان کلـسترول 5 در نفـر کـه سـنین

آنها بین 25 – 41 سال بود و روزانه 30 گرم هویج خام مصرف می کردند اندازه گیـری شـده

و بعد از مدت سه هفته دوباره این میزان کنترل شد و مـشخص گردیـد کـه میـزان کلـسترول

کاهش پیدا کرده است . از آنجایی که کلسترول زیاد یک عامـل مهـم در بیمـا ری قلبـی مـی

 

باشد بنابراین هویج را د ر صورت غذاهای خود قرار دهید .گروهی از محققین سـوئدی اخیـرا

دلایل بیشتری برای استفاده از سبزیجات ریشه ای ارائه نمودند . آنها به این نتیجـه رسـیده انـد

که سبزیجات ریشه ای تاثیر بسزایی در کاهش میزان حمله های قلبی بـه خـاطر پـایین آوردن

میزان کلسترول دارند.نتیجه بررسی ها نشان می دهد افرادی که 6 بـار یـا بیـشتر از سـبزیجات

ریشه ای در هفته (خام یا پخته) استفاده می کنند کمتر دچـار حملات قلبـی . مـی شـوند در

طول مدت بیش از 5 سال محققین غذای 287 زن را که سن آنهـا بـین 32 تـا 69 سـال بـود و

مبتلا به بیماری قلبی بودند با گروه زنان مشابه مقایسه کردند و تفاوت مهمی بین دو گروه بـه

دست آمد. بدین ترتیب که گروهی که از هویج اسـتفاده مـی کردنـد نـسبت بـه کـسانی کـه

کمتر از هویج استفاده می کردند کمتر شانس ابتلا به بیماری قلبی داشتند .بیماری قلبی اولـین

عامل مرگ در امریکا می باشد . برخی از مطالعات نشان می دهد که خوردن هویج کمک به

جلوگیری از سرطان ریه و سایر سرطانها می کند .در یک مطالعـه در مـورد 3669 نفـر مـرد و

زن در بلژیک مشخص شد که مصرف سبزیجات خطر ابتلا به سرطان کولون را کـاهش مـی

دهد و نیز سبزیجات با فیبر زیاد مثل هویج خطر ابـتلا را 24 %کـاهش مـی دهـد.طـی بررسـی

انجـام شـده در دانـشگاه آتـن و School Harvard زنـانی کـه هـر روز از هـویج خـام

استفاده می کنند 5 8 تا بار کمتر به سرطان سینه مبتلا می شوند با توجه به رشـد سـرطان

سینه در جهان جای خوشحالی است که مصرف هویج تـازه نیـز رو بـه ازدیـاد اسـت و مـردم

امروزه 23 %بیشتر هویج مصرف می کنند.

پوکی استخوان و نقش تغذیه ؟ واقعیت این است که هر چه سن بالاتر می رود احتمـال

تحلیل روی و پوک شدن استخوان ها بیشتر می شود که البتـه مـا نمـی تـوانیم از ایـن رخ داد

کاملا جلوگیری کنیم اما می توانیم از طریق مواد غذایی که کلسیم فـراوان دارنـد مثـل مـواد

لبنی و میوه و سبزیها روند آن را کند تر کنیم و بازسازی اسـتخوان هـا را تـا حـدی سـریع تـر

کنیم. البته فعالیت در کنار این تغذیه می تواند کمک مؤثری باشـد . یعنـی کلـسیمی کـه وارد

 

بدن می شود، جذب و تمرکز آن در استخوان یک دوره یا گردش خـاص دارد و انجـام ایـن

گردش به فعالیت فردی بستگی دارد در خیلی از کـشورهای غربـی دیـده مـی شـود کـه آدم

هایی به خاطر موقعیت آب و هوایی و موقعیت اجتماعی در گوشه ای نشسته اند و هر سـاعت

انواع قرص های ویتامین و کلسیم را مـصرف مـی کننـد امـا چـون حرکـت و فعالیـت نـدارد

تاثیری را که می خواهند نمی گی رند. پس علاوه بر مواد غذایی حرکـت و فعالیـت هـم یـک

فاکتور مؤثر در تامین سلامت است . یک عامل دیگر نور آفتـاب اسـت یعنـی کـسانی کـه در

محیط باز و در معرض تابش مستقیم نور آفتاب هستند به طرز چشم گیری نـسبت بـه کـسانی

که در محیط بسته و بدون آفتاب زندگی یا کار می کنند از نظ ر تحلیـل رفـتن اسـتخوان هـا و

مشکلات عضلانی و استخوانی و پیـری زودرس تفـاوت دارنـد . بـه عبـارت دیگـر راز جـوان

ماندن و حفظ سلامت استخوانها و عضلات و مفاصل در سه کلمه است ف عالیت، کلـسیم بـه

صورت مواد غذایی و نور آفتاب است . در صورت تمـاس کـافی بـا نـور آفتـاب، هیچگونـه

مکمل تغذیه ای خاصی جهت تأمین ویتامین Dضـرورت نخواهـد داشـت . ویتـامینDاثـرات

خود را بر روی استخوان،روده و غدد پاراتیرویید اعمال می کند تا بتواند متابولیـسم کلـسیم و

فسفر را تنظیم کند. افزایش سن ، ظرفیت پوست در تولید ویتامین D را کاهش می دهـد ایـن

کاهش پس از سن 70 4 سـالگی ، برابـر مـی باشـد . ضـد آفتابهـای موضـعی مـی تواننـد تولیـد

ویتامین D را کاهش یا کاملاً متوقف کنند ، تماسهای تصادفی با نور آفتاب در اغلـب مـردم،

مقدار کافی ویتامین D ایجاد می کند . در افراد میانسال تماس صورت، دست و اندام فوقـانی

با مقادیر کمتر از حد اریتماتوی پوست (مرحله قبل از قرمزی پوست که بـرای افـراد مختلـف

زمان متفاوتی دارد) به صورت 2تا3بار در هفته کفایت می کند، البته در طول فصل های سـرد

سال که زاویه خورشید افزایش می یابد نور آفتاب به علت تابش با زاویه بـالا کـارایی لازم را

نداشته و نیاز است در این فصول مدت بیشتری در معر ض نور خورشـید بـود و یـا از غـذاهای

مناسب جهت تأمین ویتامین D بدن استفاده کرد. افراد مسن نیـز بایـد بـا مـشورت پزشـک از

مکملهای مناسب استفاده کنند.

 

 

کدام یک از مواد غذایی کلسیم بیشتری دارند؟ سـر دسـته مـواد غـذایی کلـسیم دار

لبنیات است . مثل انواع مختلـف پنیـر، جالـب اسـت بد انیـد پنیرهـای مختلـف مقـدار کلـسیم

متفاوت دارند. مثلا مقدار کلسیم موجود در پنیر لیقوان با مقدار کلسیم یک پنیر معمولی فرق

می کند. انواع شیر و ماست نیز کلسیم فراوان دارند . در میوه جـات، مرکبـات کلـسیم زیـادی

دارند. معولا پرتقال را به خاطر وجود ویتـامین ث مـی خوردنـد در حـالی کـه کلـسیم آن بـه

مراتب بیشتر است. نارنگی و گریپ فروت هردو کلسیم زیادی دارنـد . گلابـی کلـسیم کمـی

دارد. سـیب کـالری دارد، ویتـامین دارد ولـی کلـسیم آن کـم اسـت. در سـبزیجات، کـاهو،

اسفناج، نخود فرنگی و هویج کلسیم زیـادی وجـود دارد .هـویج بیـشتر از ویتـامین کلـسیم

دارد. البته آن قدرها هم لازم نیست آدم ها دائما دنبال آن باشند که چه چیزی کلـسیم دارد و

چه چیزی کلسیم ندارد.

پایان مقاله

چرا رژیم درمانی

بیشتر بدانیم

بستن
مقایسه